Piątek, 22 Czerwca 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
dodano: 23-08-2017 12:44  Dodał:

Informacja Burmistrza Miasta Sejny o braku dofinansowania na przykrycie rowów przebiegających przez prywatne posesje.

[Czytaj dalej..]


dodano: 21-08-2017 13:26  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny z przeznaczeniem na cele rolnicze.

[Czytaj dalej..]


dodano: 27-07-2017 11:42  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny zawiadamia, że na dzień 24 lipca 2017 r. w zasobie mieszkaniowym Miasta Sejny nie wystepują wolne mieszkania.

[Czytaj dalej..]


dodano: 18-07-2017 11:13  Dodał:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie zasad selektywnej zbiórki odpadów.

[Czytaj dalej..]


dodano: 10-07-2017 10:03  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w dniach 07 lipca 2017 r. - 27 lipca 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny, wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, na wniosek zainteresowanego.


dodano: 07-07-2017 10:34  Dodał:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny Nr 75/2017 z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach.

[Czytaj dalej..]


dodano: 04-07-2017 11:19  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w dniach 4 lipca 2017 r. - 24 lipca 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny , wywieszony będzie wykaz niruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na wniosek zainteresowanego.


dodano: 30-06-2017 13:40  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w dniach 30 czerwca 2017 r. - 20 lipca 2017 r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny, wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na wniosek zainteresowanego.


dodano: 30-06-2017 13:26  Dodał:

Informacja Urzędu Miasta Sejny przypominająca o obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

[Czytaj dalej..]


dodano: 12-11-2016 14:26  Dodał:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sejny za 2016 rok.

INFORMACJA

za 2016 rok

o osiągniętych przez Miasto Sejny poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku.

1.     Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 r. – 0 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 50%).

2.     Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. – 33,29% (poziom wymagany – co najmniej 18%).

Sporządziła:A.K.

 

 

Utrzymanie czystości w Sejnach i harmonogramy odbioru odpadów komunalnych INFORMACJA

INFORMACJA za rok 2015

o osiągniętych przez Miasto Sejny poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku.
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015r. – 1,03 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 50%).
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015r. – 8,11% ( poziom wymagany – co najmniej 16%).

ZAKAZ PALENIA ŚMIECIAMI

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W załączeniu informacja, załączniki i projekty uchwał.

Obowiązujące uchwały w sprawie gospodarki odpadami .

 
 1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Sejny. UCHWAŁA NR XXII/119/12 RADY MIASTA SEJNY z dnia 15 listopada 2012 r. 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Sejny. UCHWAŁA NR XXIII/125/12 RADY MIASTA SEJNY z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/127/12
  
 3. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy –Miasta Sejny. RADY MIASTA SEJNY z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/127/12
 
4. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy - Miasta Sejny. RADY MIASTA SEJNY UCHWAŁA NR XXIII/129/12 z dnia 11 grudnia 2012 r.
 
5. Uchwała nr XXIX/125/16 RMS z dnia 2 sierpnia 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – Miasta Sejny.
 
 6. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy – Miasta Sejny UCHWAŁA NR XXVIII/155/13 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 maja 2013 r.


7. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy – Miasta Sejny. UCHWAŁA NR XXVIII/157/13 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 maja 2013 r.

Poniżej jako złączniki w formacie pdf: DEKLARACJA, ULOTKA i BROSZURA objaśniająca zasady segregacji odpadów.

Dodatkowe informacje w załącznikach: Ogłoszenie i Harmonogram odbioru odpadów komunalnych mieszanych.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  2  3  4