Wtorek, 16 Stycznia 2018
SEJNY >> Aktualności >> Ogólne
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 22-12-2017 11:57  Dodał: M. Palanis

Urząd Miasta Sejny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup ringu bokserskiego z podestem

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 19-12-2017 14:16  Dodał: M. Palanis

Zamawiający ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr
GM.7004.2.2017 prowadzonym pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Miasta Sejny”.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 18-12-2017 14:15  Dodał: M. Palanis
Modernizacja oświetlenia ulicznego -teren Miasta Sejny

Miasto Sejny podaje wyniki otwarcia ofert, które miało miejsce 18 grudnia 2017r.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 13-12-2017 10:41  Dodał: M. Palanis
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Sejny informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę i montaż zewnętrznego monitoringu na Placu Dominikańskim w Sejnach"

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 05-12-2017 14:45  Dodał: M. Palanis

Miasto Sejny ogłasza przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dokonanie wymiany lamp oświetlenia ulicznego na obszarze wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 618484-N-2017

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 04-12-2017 14:52  Dodał: M. Palanis

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego na Placu Dominikańskim w Sejnach

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 16-11-2017 12:17  Dodał: M. Palanis
Dokumentacja - budynek przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach

Burmistrz Miasta Sejny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej  dot. termomodernizacji i przebudowy budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach


Kategoria: Przetargi
dodano: 15-11-2017 13:05  Dodał: M. Palanis
Ogłoszenie- remont dachu budynku Urzędu Miasta

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 06-11-2017 13:22  Dodał: Sekretarz

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza przedsiębiorców budowlanych do złożenia ofert na remont dachu budynku Urzędu Miasta, położonego w Sejnach przy ul. Józefa Piłsudskiego 25.
Remont ma obejmować w szczególności wymianę pokrycia na panele z blachy płaskiej powlekanej oraz niezbędne roboty towarzyszące (folia, kontrłaty, instalacja odgromowa). Szczegółowy zakres robót jest  zawarty w projekcie budowlanym, którego kopia stanowi załącznik do ogłoszenia. Łączna powierzchnia połaci dachu wg projektu wynosi 590m².
Kody CPV: 45261210-9, 45261213-0, 45262690-4.
Budynek jest objęty ścisłą prawną ochroną konserwatorską. Wykonawca będzie musiał zapewnić kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz udokumentowane doświadczenie wymagane przepisami o ochronie zabytków.
Do obowiązków wykonawcy będzie należeć w szczególności uregulowanie formalności związanych z ewentualnym zajęciem pasów drogowych na czas robót zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
Wszystkie roboty muszą zostać zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2017r., zaś za przekroczenie terminu zamawiający będzie żądać kar umownych.
Oferty można w wersji papierowej złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, lub w wersji cyfrowej przekazać na adres  sejny@um.sejny.pl w terminie do 13 listopada 2017r. do godziny 12.00. Oferty powinny zawierać zryczałtowaną cenę wykonania całości robót objętych projektem oraz termin rękojmi.
W celu ustalenia najkorzystniejszej oferty zamawiający przypisze do ceny wagę 90%, zaś do terminu rękojmi 10%.
W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przetarg zostanie unieważniony.
W przypadku, gdy w podanym terminie nie wpłynie żadna prawidłowa oferta zamawiający zamierza rozpatrzyć oferty dostarczone po ww. terminie, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji.
W postępowaniu nie ma zastosowania Prawo zamówień publicznych.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 11-09-2017 12:42  Dodał:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę i montaż zewnętrznego monitoringu Stadionu Miejskiego w Sejnach.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  2  3  4  5  ..  11