Środa, 14 Listopada 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 06-11-2017 13:22  Dodał: Sekretarz

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza przedsiębiorców budowlanych do złożenia ofert na remont dachu budynku Urzędu Miasta, położonego w Sejnach przy ul. Józefa Piłsudskiego 25.
Remont ma obejmować w szczególności wymianę pokrycia na panele z blachy płaskiej powlekanej oraz niezbędne roboty towarzyszące (folia, kontrłaty, instalacja odgromowa). Szczegółowy zakres robót jest  zawarty w projekcie budowlanym, którego kopia stanowi załącznik do ogłoszenia. Łączna powierzchnia połaci dachu wg projektu wynosi 590m².
Kody CPV: 45261210-9, 45261213-0, 45262690-4.
Budynek jest objęty ścisłą prawną ochroną konserwatorską. Wykonawca będzie musiał zapewnić kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz udokumentowane doświadczenie wymagane przepisami o ochronie zabytków.
Do obowiązków wykonawcy będzie należeć w szczególności uregulowanie formalności związanych z ewentualnym zajęciem pasów drogowych na czas robót zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
Wszystkie roboty muszą zostać zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2017r., zaś za przekroczenie terminu zamawiający będzie żądać kar umownych.
Oferty można w wersji papierowej złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, lub w wersji cyfrowej przekazać na adres  sejny@um.sejny.pl w terminie do 13 listopada 2017r. do godziny 12.00. Oferty powinny zawierać zryczałtowaną cenę wykonania całości robót objętych projektem oraz termin rękojmi.
W celu ustalenia najkorzystniejszej oferty zamawiający przypisze do ceny wagę 90%, zaś do terminu rękojmi 10%.
W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przetarg zostanie unieważniony.
W przypadku, gdy w podanym terminie nie wpłynie żadna prawidłowa oferta zamawiający zamierza rozpatrzyć oferty dostarczone po ww. terminie, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji.
W postępowaniu nie ma zastosowania Prawo zamówień publicznych.


Załączone pliki:

Opis Typ Rozmiar
Opis techniczny pdf 216.60 KB
Rysunki pdf 68.44 KB
Formularz oferty rtf 46.75 KB