Środa, 14 Listopada 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 14-09-2018 07:20  Dodał: K. Palewicz

Informujemy, iż na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce Projekty aktów prawnych powstających w KPRM oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy proces legislacyjny zamieszczone zostały projekty rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie:

1.     wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

2.     uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego;

3.     wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego;

4.     gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;

5.     zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

6.     Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) wydane na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostało, stosownie do przepisu art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, utrzymane w mocy do czasu wydania rozporządzenia przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, nie dłużej jednak niż do dnia 28 października 2018 r.

Projekt rozporządzenia: bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych/5415,Projekt-rozporzadzenia-Przewodniczacego-Komitetu-do-spraw-Pozytku-Publicznego-w-.html

 

Załączone pliki:

Opis Typ Rozmiar
Uzasadnienia doc 58.50 KB