Niedziela, 16 Grudnia 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 22-10-2007 13:02  Dodał:

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce przyznawane będą przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego. Sprawdź, czy możesz się o nie również TY ubiegać. Wnioski o przyznanie stypendium można będzie składać od 25 października do 15 listopada.

 Wypełnione wnioski, które ukażą się 25 października 2007 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.: www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/ wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce proszę przesłać do Starostwa Powiatowego w Sejnach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada br. (wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji: tel. (085) 74 97 699 lub (085) 74 97 536).
  

Stypendium będzie przyznane osobie, która jest mieszkańcem województwa podlaskiego i spełnia łącznie następujące kryteria:
1. jest:
a) uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: podstawowej (oprócz klas I-III), gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej położonej na terenie województwa podlaskiego,
b) studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej lub słuchaczem I roku publicznego lub niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli, będąc jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podlaskiego,
2. uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego 2006/2007:
a) w szkole podstawowej co najmniej 4,75,
b) w gimnazjum co najmniej 4,5,
c) w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 4,
3. uzyskała wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2006/2007:
a) jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
b) jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim,
c) jest laureatem innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, turniejów lub przeglądów.

  Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.  Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium będzie można złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 15 lipca każdego roku.

  Jednakże, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego, wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2007/2008 należy składać w terminie do 15 listopada 2007 r.  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem albo oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o stałym zameldowaniu ucznia niepełnoletniego.

Źródło: http://www.liceum.sejny.pl/