Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Szczegóły w załączeniu.

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sejny na lata 2023-2037”

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sejny do 2030 roku”

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały Nr XXXV/158/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Miasta Sejny w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Sejny oraz na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a także art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowadzona w okresie od 28 czerwca 2024 r. do 11 lipca 2024 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 12 lipca 2024 r. do 1 sierpnia 2024 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej sekretariat@um.sejny.pl, drogą listowną na adres: Urząd Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Sejny przy ul. Józefa Piłsudskiego 25 w Sejnach, pok. nr 10 na parterze budynku.
Otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta zostało przewidziane w dniu 25 lipca 2024 r. w godzinach 9.30-11.00 w pok. nr 15 na parterze budynku Urzędu Miasta Sejny.

Szczegóły pod linkiem:

https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/ii-przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-6371.html

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego