Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miasta Sejny

Urząd Miasta Sejny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Sejny

 • Data publikacji strony internetowej: 1990-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie nagrania wideo posiadają napisy dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Sejny
 • Adres: 16-500 Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25
 • E-mail: sekretariat@um.sejny.pl
 • Telefon: 87 516 20 73

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parku miejskiego.

Do budynku mogą wjeżdżać osoby na wózkach. Dostępny jest dla nich korytarz i pomieszczenia na parterze budynku.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na końcu korytarza w lewym skrzydle budynku.

Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta Sejny pod warunkiem, że zgłoszą zamiar korzystania z usługi wybranego tłumacza języka migowego (lub tłumacza przewodnika) co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą, kontaktując się z sekretariatem Urzędu Miasta Sejny i podając datę przybycia do oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Miasta Sejny zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego