Slide2

MOJE MIASTO

Slide2

MOJE MIASTO

Gospodarka odpadami

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Urząd Miasta w Sejnach przypomina, iż każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 ).

wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mogą zostać wezwani w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia: kopii aktualnych umów i dowodów uiszczenia opłaty za usługę.

W związku z powyższym, jeżeli  nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Miasta Sejny  zawarli takie umowy, zobowiązani są  niezwłocznie tego dokonać. 

Zagospodarowanie styropianu.

Poniżej przydatne informacje dla właścicieli nieruchomości :

  • Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok:
    1. budynki jednorodzinne
    2. budynki wielolokalowe

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych i wielolokalowych z terenu Miasta Sejny od 01.06.2024 do 31.12.2024 r.

Obowiązujące uchwały: 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Sejny pok. 11 lub tel.(87) 5 162 073 wew. 34

Wnioski o wpis do rejestru / zmianę wpisu oraz wykreślenie w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sejny.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego