Opłaty lokalne

Stawki podatkowe w Mieście Sejny

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (DLA OSÓB FIZYCZNYCH – informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach, DLA OSÓB PRAWNYCH – deklaracje na podatek rolny, leśny
i od nieruchomości). Jednolite wzory obwiązują w każdej gminie.

Podatek od nieruchomości- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 poz. 1104).

 1. informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),
 2. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1),

3.załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2),

 1. załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3),
 2. deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1),
 3. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1),
 4. załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2),

Podatek rolny – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

 1. informacja o gruntach (IR-1),
 2. załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1),
 3. załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
  z opodatkowania (ZIR-2),
 4. załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3),
 5. deklaracja na podatek rolny (DR-1),
 6. załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1),
 7. załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
  z opodatkowania (ZDR-2),

Podatek leśny – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

 1. informacja o lasach (IL-1),
 2. załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1),
 3. załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
  z opodatkowania (ZIL-2),
 4. załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3),
 5. deklaracja na podatek leśny (DL-1),
 6. załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1),
 7. załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
  z opodatkowania (ZDL-2).

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) maja zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu
1 lipca 2019 r. 
Jeżeli zatem obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. podatnik jeżeli jest zobowiązany do złożenia informacji i deklaracji – robi to na dotychczasowych wzorach formularzy.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi :

 • dla gruntów – powierzchnia tych gruntów,
 • dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego

Za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem klatek schodowych  i szybów dźwigowych.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz cześć kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m
do 2.20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Wyliczenie powierzchi użytkowej – szczegóły w załączeniu.  

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

– wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
– jest bez tytułu prawnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego;

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli 
albo budynku lub jego części , obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego
po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku
lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania
w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części , podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone według ustalonego wzoru:

 • informacje o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach (osoby fizyczne)w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk – IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3),
 • deklaracje na podatek od nieruchomości(osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej)w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę ( druk- DN-1, ZDN-1, ZDN2).

UWAGA: Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień
na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z póżn. zm.),
 • Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miasta Sejny w sprawie podatku od nieruchomości.

PODATEK ROLNY

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Gospodarstwo rolne obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

  Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego, fermowego oraz chów
i hodowlę ryb.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie takiego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzaniu Lasów Państwowych.


Dokumenty związane z podatkiem rolnym

Zgodnie z art. 6 a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne)w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3), 
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę (druk DR-1, ZDR-1, ZDR-2., 

Jak liczymy podatek;

 • dla gospodarstw rolnych1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych
   i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • dla pozostałych użytkówrolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

UWAGA: Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U. t. .j. z 2020 poz. 333),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U.Nr 143 poz. 1614),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. (Monitor Polski z 2019.1017).

 Stawka podatku rolnego w 2020 r. wynosi:

 • dla gospodarstw rolnych – 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 • dla pozostałych gruntów rolnych – 292,30 zł za 1 ha fizyczny.

PODATEK LEŚNY

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls).

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w ha, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny za 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie takiego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku , podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego las został zajęty na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Dokumenty związane z podatkiem leśnym

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu , sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne)w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk –IL-1, ZIL-1, ZIL-2),
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę (druk –DL-1, ZDL-1, ZDL-2).

UWAGA: Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku leśnym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. t.j. z 2019 poz. 888 z póżn. zm.),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. (Monitor Polski z 2019. 1018).

Stawka podatku leśnego w 2019 r. wynosi –  42,7328 zł za 1 ha lasu.

 TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW

 Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego nie przekroczy kwoty 9,00 zł
(koszt doręczenia przesyłki listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), nie będzie dokonywany wymiar podatku (nie powstanie zobowiązanie podatkowe). Jednocześnie gdy kwota powstałego zobowiązania podatkowego nie przekroczy 100,00 zł (od 9,00 do 100 zł) podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek, którego kwota przekracza 100 zł
jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości, rolny leśny należy wpłaca bez wezwania
na indywidualne numery rachunków bankowychW przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego nie przekroczy kwoty 9,00 zł (koszt doręczenia przesyłki listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), nie będzie dokonywany wymiar podatku (nie powstanie zobowiązanie podatkowe). Jednocześnie gdy kwota powstałego zobowiązania podatkowego nie przekroczy 100,00 zł (od 9,00 do 100 zł) podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek którego kwota przekracza 100 zł jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie do: za m-c styczeń do 15 stycznia(podatek rolny i leśny) do 30 stycznia (podatek od nieruchomości) , pozostałe miesiące do 15 każdego miesiąca

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, autobusy.

Podatnicy podatku

Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie: do dnia 15 lutego – I rata, do dnia 15 września – II rata, każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 1. Po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
 • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września danego roku – II rata.
 1. Od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.

DT- 1 deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A – załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zmianami),
 • Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miasta Sejny z dnia 27 listopad 2019 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Sejny deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku:

 • nowych posesji, właściciel jest zobowiązany złożyć deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny – właściciel jest zobowiązany złożyć do 10 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości


Deklaracja ta jest podstawą do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz, W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Sejny określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

w przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, do wystawienia tytułu wykonawczego i wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

Stawki opłat za odpady komunalne:

 • Odpady zbierane selektywnie – 20,00 złod osoby za miesiąc.
 • stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny- 40,00 zł od osoby za miesiąc

Sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy – Miasta Sejny, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc z dołu w terminie
do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

 Prosimy zatem Mieszkańców o dokonywanie płatności w następujący sposób:

 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego podany przez Urząd Miasta Sejny ,
 • w punkcie kasowym BS Rutka Tartak w Sejnach.

Podstawa prawna:

OPŁATA TARGOWA

 STAWKI OPŁATY TARGOWEJ

Lp.Rodzaj sprzedażyDzienna stawka opłaty targowej
1.Sprzedaż z samochodu osobowego, samochodu i przyczepy o ładowności do 3,5 t włącznie oraz za 1 stanowisko nie dłuższe niż 5 m15,00 zł
2.Sprzedaż z samochodu i przyczepy o ładowności powyżej 3,5 t za 1 stanowisko nie dłuższe niż 5 m25,00 zł
3.Sprzedaż ze stoiska zadaszonego będącego wyposażeniem targowiska: 
 a) w dni targowe, tj. każdy wtorek i piątek15,00 zł
 b) w pozostałe dni tygodnia5,00 zł
4.Sprzedaż z miejsca poza stoiskiem zadaszonym nie dłuższym niż 2 m 
 a) w dni targowe, tj. każdy wtorek i piątek10,00 zł
 b) w pozostałe dni tygodnia5,00zł
5.Sprzedaż przez rolników produktów rolnych 
 a) z ręki lub kosza1,00zł
 b) z przyczep rolniczych5,00 zł
 c) sprzedaż zwierząt gospodarskich10,00 zł
6.W pozostałych przypadkach10,00 zł

Pobór opłaty targowej powierza się Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170
  z późn. zm.
 • Uchwała Nr XVI/59/15 Rady Miasta Sejny z dnia10 listopada 2015r w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 r.

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Producent rolny to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Gospodarstwo rolne

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Wysokość zwrotu ustala się na podstawie iloczynu oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającego z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku w ramach ustalonego limitu rocznego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie:

 • I termin od 1 lutego 2020r. do 29 lutego 2020 rwraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • II termin od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020r.wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

 • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
 • oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Decyzję określającą limit roczny oraz kwotę zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie:

 • od 1-30 kwietnia 2020 r.w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • od1-30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( t. j.Dz.U. z 2019 r poz. 2188),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.  

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sejny.

ULGI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, OD NIERUCHOMOŚCI
I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm) Burmistrz Miasta na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych może :

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe , odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub
w takiej części , w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę

Zakres materiałów finansowych pozwalających na ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy uzależniony jest od formy prawnej wnioskodawcy.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej składają:

 • statut, jeżeli są to podmioty prowadzące działalność statutową,
 • bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedzający rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o ulgę (podmioty w upadłości składają bilans otwarcia na dzień ogłoszenia upadłości),
 • materiały finansowo – księgowe dokumentujące aktualną sytuację finansową oraz majątkową podatnika (np. sprawozdanie F-01, zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych),
 • informację przedstawiającą aktualny stan i strukturę należności oraz zobowiązań (podział na należności przeterminowane oraz dochodzone na drodze sądowej; zobowiązania krótko i długoterminowe, w tym z tytułu kredytów bankowych, z wykazaniem zobowiązań przeterminowanych),
 • informację przedstawiającą aktualny stan i strukturę zobowiązań publicznoprawnych,
 • inne dowody, które zdaniem wnioskodawcy mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku przez organ podatkowy.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przedmiotem oceny jest zarówno osobista sytuacja finansowa i majątkowa podatnika, jak również sytuacja prowadzonej przez niego firmy.

 Osoby fizyczne składają następujące materiały:

 • informację o liczbie osób prowadzących z wnioskodawcą wspólne gospodarstwo domowe,
 • w przypadku rozdzielności majątkowej – wyrok w sprawie zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • udokumentowane informacje o sytuacji finansowej i majątkowej podatnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (aktualne dochody netto ze wszystkich źródeł, stałe wydatki
  ze wskazaniem kwot oraz przeznaczenia),
 • informacje o zobowiązaniach wobec osób trzecich ze wskazaniem daty zaciągnięcia zobowiązania
  i jego wielkości, miesięcznych obciążeń z tego tytułu, terminu ostatecznej spłaty zobowiązania (pożyczki, kredyty, zaległości, itp.),
 • dowody potwierdzające aktualną sytuację firmy podatnika, w tym dane dotyczące: − wielkości przychodów, − wielkości i struktury kosztów, − wielkości i struktury należności oraz zobowiązań (podział na należności przeterminowane oraz dochodzone na drodze sądowej; zobowiązania krótko
  i długoterminowe, w tym z tytułu kredytów bankowych, z wykazaniem zobowiązań przeterminowanych),
 • majątku obrotowego (stan zapasów, środków pieniężnych, papiery wartościowe przeznaczone
  do obrotu),
 • inne dowody, które zdaniem wnioskodawcy mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku przez organ podatkowy.

Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i ubiega się o pomoc de minimis, oprócz powyższych informacji powinien dołączyć także:

– wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo  oświadczenia o wielkości  pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

Ponadto w sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik podatnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do występowania w danej sprawie oraz uiścić opłatę skarbową.

Przepisy prawne mające zastosowanie do omówionego zagadnienia:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. 900, z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jedn. tekst. Dz. U z 2020 r. 708.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373),
 • Uchwała NR VI/25/15 Rady Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty mogą być składane w formie papierowej albo także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 168 § 1 o.p.).

NR RACHUNKU BANKOWEGO
/ podatki, opłaty lokalne, opłata skarbowa/

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak
04 9367 0007 0010 0005 9590 0001


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego