Edukator OC

„DE-PL-LT Edukacja obywatelska na rzecz odporności społeczności na sytuacje kryzysowe
poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów ochrony ludności.”

Projekt zrealizowany w partnerstwie:
Partner wiodący: Miasto Sejny
Pozostali partnerzy:

 1. Administracja Gminy Rejonu Lazdijai
 2. Gmina Słubice
 3. Frankfurt


Celem projektu było umożliwienie obywatelom podnoszenia indywidualnych
kompetencji, stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń, a także kwalifikacji zawodowych
w dziedzinie ochrony ludności. Zaistniała potrzeba stworzenia nowego systemu nowoczesnej
edukacji ludności w tej dziedzinie, który wykracza poza obecną podstawę programową lub
edukację na rzecz bezpieczeństwa. Wprowadzenie zmian i podniesienie atrakcyjności oferty
edukacyjnej w tej dziedzinie, dałoby możliwość rzeczywistego zwiększenia indywidualnego
bezpieczeństwa obywateli i zbudowania kompleksowego systemu odporności.
Założeniem projektu było utworzenie nowoczesnego systemu szkoleniowego,
wykraczającego poza ramy edukacji w zakresie bezpieczeństwa, obejmującego dodatkowo
takie kompetencje jak: przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom społecznym i
praktyczna współpraca z innymi strukturami państwowymi. Jednym z celów było
wyposażenie ludności cywilnej w umiejętności samoorganizacji społecznej, dające możliwość
zdecentralizowanej reakcji na pojawiające się zagrożenia na skalę makro.
W ramach projektu partnerzy odbyli spotkania, na których wymienili się
doświadczeniami. Spotkania odbyły się w każdym z krajów partnerskich: Polska, Litwa,
Niemcy.

ENG:
„DE-PL-LT Civic education for community resilience to emergencies through the creation of
a system of modern training and professional qualifications for civil protection educators.”
Project implemented in partnership:
Lead partner: City of Sejny
Other partners:

 1. Administration of Lazdijai District Municipality
 2. Municipality of Slubice
 3. Frankfurt
  The aim of the project was to enable citizens to improve their individual competencies,
  create a system of modern training, as well as professional qualifications in the field of civil
  protection. There was a need to create a new system of modern education of the population in
  this field, which goes beyond the current core curriculum or security education. The
  introduction of changes and raising the attractiveness of the educational offer in this field,
  would give the opportunity to really increase the individual security of citizens and build a
  comprehensive system of resilience.
  The premise of the project was to create a modern training system that goes beyond
  the framework of security education, additionally including such competencies as countering
  modern social threats and practical cooperation with other state structures. One of the goals
  was to equip civilians with social self-organization skills, giving them the ability to respond in
  a decentralized manner to emerging macro-scale threats.
  As part of the project, the partners held meetings to exchange experiences. Meetings
  were held in each of the partner countries: Poland, Lithuania, Germany.

Szkolenia pierwszej pomocy w Sejnach:

2023-05-17

2023-05-31 – kadra Żłobka

2023-06-16 – 

2-dniowy kurs Edukatora Obrony Cywilnej

2023-02-24-25

oraz kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w WORD Suwałki

05.01 – 25.02.2023


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego