Klauzula informacyjna fanpage Miasto Sejny na Facebooku

I. Administratorem danych osobowych jest Miasto Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny, właściciel fanpage’a Miasto Sejny
https://www.facebook.com/Miasto-Sejny-119605589445714/
zwanego dalej fanpage’em.

Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@um.sejny.pl lub pisząc na jego adres podany wyżej.

Administrator powołał Inspektora Ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@um.sejny.pl

II. Zakres, cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osób, które:

a) dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”

b) opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u

c) wyraziły zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku lub innych danych osobowych na fanpage’u

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników fanpage’a Miasto Sejny w celu:

a) promocji Miasta Sejny, 

b) informowania o jego aktywności, 

c) promowania różnych wydarzeń, które organizuje Miasto Sejny 

d) budowania i utrzymania społeczności związanej z Miastem Sejny,

e) komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) 

f) w celu analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a

3. Kategorie danych:

a) identyfikator Facebooka zazwyczaj zawierający imię i nazwisko

b) podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na jego własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook

c) inne dane w zakresie opublikowanym przez użytkownika na jego własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook

d) zdjęcie profilowe

e) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik; umieszczanie zdjęć pod  postami jest ze strony użytkownika dobrowolne

f) treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu Administrator może uzyskać dane takie jak adres e-mail, numer telefonu oraz opis, który użytkownik zawarł w związku z okolicznościami korespondencji)

g) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook

h) kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku

i) wizerunek lub inne dane osób, które wyraziły zgodę na ich publikację na fanpage’u Miasto Sejny

4. Dane wymienione w pkt. 1 a) i 1 b) są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – promocja Miasta Sejny. Dane wymienione w pkt. 1. c) są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej zgody.

III. Odbiorcy danych

Dane osobowe przetwarzane na fanpage’u Miasto Sejny mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom –  czyli podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT
b) podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z uwzględnieniem EU-U.S. Data Privacy Framework stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

IV. Okres przechowywania danych

Dane użytkowników fanpage’a Miasto Sejny będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów: 
a) informacje na temat użytkowników zawarte w ich prywatnych wiadomościach będą przechowywane na czas odpowiedzi na ich pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
b) informacje zawarte w komentarzach użytkowników będą dostępne do czasu usunięcia ich przez autora;
c) dane osobowe gromadzone przez Facebook, jak historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
d) dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub zakończenia prowadzenia fanpage’a przez Administratora,
e) dane przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej zgody – do czasu cofnięcia zgody
f) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

V. Prawa użytkowników fanpage’a

W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje użytkownikom:

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych
c) prawo do usunięcia danych
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać, przesyłając wiadomość na  adres e-mail Administratora podany w pkt. I lub list przesłany pocztą tradycyjną na  adres pocztowy podany w pkt I.

VI. Skarga do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje użytkownikom prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

VII. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.






JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego