Slide2

PROJEKTY UNIJNE

Slide2

PROJEKTY UNIJNE

Projekty

Projekty realizowane przez Miasto Sejny dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środków własnych

ROK 2023

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej: Miasto Sejny – Krasnopol, na odcinku od działki 494/125 do granicy Miasta Sejny”[czytaj dalej]
 • „Budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny”[czytaj dalej]
 • „Przebudowa instalacji c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż.”[czytaj dalej]
 • „Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego dróg w Sejnach, ul. Wileńska, J. Piłsudskiego i Ogrodowa”[czytaj dalej]
 • „Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego ul. Krzywej w Sejnach oraz dostawa i montaż latarni przy ul. Wileńskiej, J. Piłsudskiego, Ogrodowej i Krzywej”[czytaj dalej]
 • „Sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku Ratusza w Mieście Sejny oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku”[czytaj dalej]

ROK 2022

 • „Inwentaryzacja i dokumentacja projektowa wraz z kosztorysową 7 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego, ul. Zawadzkiego i ul. Strażackiej w Sejnach.[czytaj dalej]
 • „Renowacja, konserwacja, odnowienie liter na 14 mogiłach żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym”[czytaj dalej]
 • „Pod Biało-czerwoną”[czytaj dalej]
 • „Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy JST” [czytaj dalej]
 • „Zakup i dostawa komputerów w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.[czytaj dalej]
 • „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1-Maja 17 wraz z budową ścieżki edukacyjno-turystycznej”.[czytaj dalej]
 • „Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Sejny” [czytaj dalej]

ROK 2021

 • Montaż przepompowni ścieków wraz z  instalacją elektryczną zasilającą przepompownię, budowa kanalizacji tłocznej od przepompowni z przejściem rurociągiem tłocznym pod dnem rzeki Marychy z włączeniem do istniejącej studni w jezdni w pasie drogi wojewódzkiej nr 663 ul. 1 Maja [czytaj dalej]
 • „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej – etap I” [czytaj dalej]
 • „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej – etap II” [czytaj dalej]
 • „Budowa drogi gminnej 32KD w Sejnach wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszących infrastruktury technicznej” [czytaj dalej]
 • „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji nieużytkowej na użytkową  w istniejącym budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” przy ul. Wojska Polskiego 64 w Sejnach” [czytaj dalej]
 • „Aktywna turystyka na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w obszarze współpracy transgranicznej”[czytaj dalej]
  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem ActTour_PL , który powstał w ramach projektu „Aktywna turystyka na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w obszarze współpracy transgranicznej”. Autorem opracowania jest partner projektu.
 • Remont 2 obiektów typu Orlik (wymiana nawierzchni) oraz bieżni okrężnej (wymiana nawierzchni) w Sejnach [czytaj dalej]
 • Transgraniczny katalizator współpracy „TARGOWISKO – TURGUS” – RFIL [czytaj dalej]

ROK 2020

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach [czytaj dalej]
 • Transgraniczny katalizator współpracy „TARGOWISKO-TURGUS” [czytaj dalej]

MOBILNOŚĆ SIŁY ROBOCZEJ W REGIONIE PRZYGRANICZNYM LITWY I POLSKI Zapraszamy do lektury podręcznika, który powstał w ramach projektu. Autorem opracowania jest Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Mariampolu – Partner projektu „Transgraniczny katalizator współpracy Targowisko – Turgus”

http://nemunas.info/file/Dokumentai/Mobilnosc_sily_roboczej_2021_pl_fin.pdf

Rezultaty projektu

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny [czytaj dalej]
 • Modernizacja Ośrodka Kultury w Sejnach [czytaj dalej]
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach [czytaj dalej]

ROK 2019

ROK 2018

 • Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach [ czytaj więcej ]
 • Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy [ czytaj więcej ]
 • Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historie do dziś [ czytaj więcej ]
 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny [ czytaj więcej ]
 • Utworzenie i wyposażenie Sejneńskiego Klubu Seniora [ czytaj więcej ]

ROK 2017

ROK 2016

 • Przemyślmy Centrum na nowo. Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027 [Czytaj więcej]
 • Miasto Sejny – Ratusz, rok 1846, wymiana stolarki okiennej [Czytaj więcej]

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

 • Poprawa infrastruktury drogowej w Sejnach na ulicach Nowotki, Broniewskiego i Cisowej wraz z przyległymi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011 [Czytaj więcej]

ROK 2010

 • Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego – Hubala w Sejnach [Czytaj więcej]
 • Polsko – Litewskie spotkania na pograniczu „Tradycja i współczesność” Sejny – Druskienniki [Czytaj więcej]

ROK 2009

 • Poprawa warunków infrastruktury drogowej w mieście Sejny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – projekt zrealizowano [Czytaj więcej]
 • Poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w mieście Sejny poprzez budowę Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach [Czytaj więcej]

ROK 2008

 • Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” [Czytaj więcej]

ROK 2007

 • Artystyczne spotkania na pograniczu [Czytaj więcej]
  • Międzynarodowy Plener Malarski oraz warsztaty malarskie w Sejnach [Czytaj więcej]
  • Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski oraz otwarte warsztaty rzeźbiarskie w Sejnach [Czytaj więcej]
  • Jarmark Sztuki Ludowej oraz Przegląd Piosenki Ludowej [Czytaj więcej]
 • Budowa boiska sportowego w ramach Programu „Blisko Boisko” w Sejnach [Czytaj więcej]

ROK 2006

ROK 2005

 • Otoczenie pomnika bp. A. Baranowskiego jako Centrum Obsługi Turystów w Sejnach [Czytaj więcej]
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego- kotłownia przy ul. Parkowej i ul. Emilii Plater w Sejnach [Czytaj więcej]
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy dróg w mieście Sejny w ramach Inicjatywy INTERREG III A
 • Remont stadionu miejskiego w Sejnach I etap inwestycji – trybuny i ogrodzenie [Czytaj więcej]

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego