Klauzule informacyjne / Polityka prywatności / Polityka cookies

Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Sejny reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@um.sejny.pl lub pisemnie pod adresem siedziby.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 87 5162 073, adresem e-mail iod@um.sejny.pl lub pisemnie pod adresem siedziby.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: realizacji zadań ustawowych i statutowych, wypełniania obowiązków prawnych, realizacji umów zawartych z kontrahentami, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa. Przykładem podmiotów, którym dane mogą być udostępnione są m. in. sądy powszechne, prokuratura, policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
 6. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Urzędzie Miasta w Sejnach, w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania. Pod pojęciem państw trzecich rozumie się wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 13. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych:

Leszek Kędziora
tel. 87 516 20 73
e-mail: iod@um.sejny.pl

Klauzula informacyjna podatki i opłaty lokalne

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miasto Sejny, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny z siedzibą w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, tel.  87/ 5162 073.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@um.sejny.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu:

 • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych  i prawnych;
 • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
 • wydawanie decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
 • naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych – wydawanie decyzji określającej i ustalającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych;
 • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie  z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i  leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na  podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Pani/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

Klauzula informacyjna dla pracownika Urzędu Miasta Sejny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem jest Miasto Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, tel. 87 516 20 73 reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@um.sejny.pl lub pisząc na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z zatrudnieniem odbywa się na podstawie przepisów prawa, w szczególności prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, w tym również na potrzeby ustalenia zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia i okres archiwizacji wynoszący 10 lat.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, takim jak ZUS, Urząd Skarbowy, sąd, zakład medycyny pracy, a także dostawcy usług IT i firma ubezpieczeniowa.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna – monitoring miejski

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych za pośrednictwem systemu monitoringu jest Miasto Sejny, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny, mającego siedzibę w Urzędzie Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: iod@um.sejny.pl  
 3. Monitoring stosowany jest w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony mienia gminy miejskiej Sejny. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery monitoringu miejskiego.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 10 dni, po czym dane będą automatycznie nadpisywane. Zapisy dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej – do czasu wyjaśnienia danej sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie miasta Sejny objętym monitoringiem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 4.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Sejny, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem 87 516 20 73, pod adresem poczty e-mail: sekretariat@um.sejny.pl lub pisząc na adres pocztowy podany wyżej.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@um.sejny.pl lub telefonicznie pod numerem 87 516 20 73
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (RODO, art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie publiczne, a potem archiwizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 7. Podanie danych osobowych przy składaniu wniosku w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego jest wymogiem ustawowym.
 8. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków określonych przez prawo.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet poprzez publiczną sieć bezprzewodową WiFi4EU na terenie Miasta Sejny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informujemy :

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny – reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@um.sejny.pl lub pisemnie pod adresem siedziby.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 87 5162 073, adresem e-mail iod@um.sejny.pl lub pisemnie pod adresem siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do sieci WiFi4EU w zakresie adresów IP i MAC oraz czasu logowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla osób przebywających na terenie Miasta Sejny w zasięgu sieci WiFi4EU.
 5. Odbiorcami danych mogą być organy administracji publicznej i uprawnione podmioty, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas określony w Ustawie Prawo Telekomunikacyjne, minimum przez 12 miesięcy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne. Dane takie jak adresy IP i MAC oraz czas logowania pobierane są automatycznie przy logowaniu do sieci WiFi4EU.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających wniosek, skargę lub petycję

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, tel. 87 516 20 73
 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.sejny.pl lub pisząc na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonych przez Panią/Pana skargi, wniosku lub petycji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach lub rozporządzenia Rady Ministrów sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonej skargi, wniosku lub petycji złożonego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od roku następnego po rozpatrzeniu skargi, wniosku, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty które świadczą usługi na rzecz Administratora na podstawie umów powierzenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, żądania sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych pod adresem e-mail: iod@um.sejny.pl lub pod adresem Administratora.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wprowadzenie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) z deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw złożonej do Urzędu Miasta Sejny w formie papierowej.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw – art. 6 pkt.1 lit. c RODO (tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna
zapotrzebowanie na węgiel

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych pod adresem e-mail: iod@um.sejny.pl lub pisemnie pod adresem Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu oszacowania zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Sejn.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do oszacowania zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Sejn.
 6. .Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz innym organom właściwym do realizacji sprawy.
 7.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia sprawy, a następnie przez okresy wynikające z przepisów kancelaryjno-archiwalnych i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.


Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach
Klauzula informacyjna


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Sejny reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, tel.: 87 516 20 73.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@um.sejny.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru i realizacji działań Miejskiej Rady Pożytku Publicznego w Sejnach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Uchwała Rady Miasta Sejny z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do podmiotów przetwarzających, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i przez okres pracy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach danej kadencji, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w pracach Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach.

Polityka prywatności / polityka cookies strony um.sejny.pl


Polityka prywatności serwisu um.sejny.pl (zwanego dalej Serwisem) skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

 1. Dane gromadzone przez właściciela Serwisu:
  • Adresy IP Użytkownika
  • Cookies (tzw. ciasteczka)
  • informacje o przeglądarce użytkownika
 2. Sposób zbierania danych
  Dane Użytkowników są zbierane automatycznie przez serwer.
 3. Sposób wykorzystania danych
  Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania Serwisem, statystyki jego odwiedzin i zarządzania jego treścią. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Obowiązek informacyjny
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO – informujemy:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu administrowania Serwisem, prowadzenia statystyki jego odwiedzin oraz zarządzania jego treścią – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 pkt. e RODO.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.sejny.pl
 5. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).
  a. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  b. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu Miasto Sejny.
  c. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie, w tym między innymi wymusić automatyczne blokowanie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
  d. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Wykorzystywane są także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  e. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  f. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  – „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
  Właściciel Serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się z politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 7. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie
  Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:
  a) dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
  b) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania
 8. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności
  W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w jej treści.

Klauzula informacyjna – dodatek mieszkaniowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Sejny reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@um.sejny.pl lub pisemnie pod adresem siedziby.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 87 5162 073, adresem e-mail iod@um.sejny.pl lub pisemnie pod adresem siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wysokości, do jego wypłaty oraz dochodzenia należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa (sądy powszechne, prokuratura, policja) oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Czas ten określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Odmowa ich podania skutkuje odmową rozpatrzenia wniosku.

Klauzula informacyjna – dodatek osłonowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Sejny reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@um.sejny.pl lub pisemnie pod adresem siedziby.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 87 5162 073, adresem e-mail iod@um.sejny.pl lub pisemnie pod adresem siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego i jego wysokości, do jego wypłaty oraz dochodzenia należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa (sądy powszechne, prokuratura, policja) oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Czas ten określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Odmowa ich podania skutkuje odmową rozpatrzenia wniosku.

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego