POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Sejny reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@um.sejny.pl lub pisemnie pod adresem siedziby.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 87 5162 073, adresem e-mail iod@um.sejny.pl lub pisemnie pod adresem siedziby.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: realizacji zadań ustawowych i statutowych, wypełniania obowiązków prawnych, realizacji umów zawartych z kontrahentami, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa. Przykładem podmiotów, którym dane mogą być udostępnione są m. in. sądy powszechne, prokuratura, policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
 6. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Urzędzie Miasta w Sejnach, w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania. Pod pojęciem państw trzecich rozumie się wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,   przenoszenia danych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 13. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
 14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna podatki i opłaty lokalne

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miasto Sejny, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny z siedzibą w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, tel.  87/ 5162 073.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@um.sejny.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu:

 • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych  i prawnych;
 • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
 • wydawanie decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
 • naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych – wydawanie decyzji określającej i ustalającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych;
 • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie  z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i  leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na  podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Pani/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

Klauzula informacyjna – monitoring miejski

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych za pośrednictwem systemu monitoringu jest Miasto Sejny, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny, mającego siedzibę w Urzędzie Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: iod@um.sejny.pl  
 3. Monitoring stosowany jest w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony mienia gminy miejskiej Sejny. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery monitoringu miejskiego.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 10 dni, po czym dane będą automatycznie nadpisywane. Zapisy dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej – do czasu wyjaśnienia danej sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie miasta Sejny objętym monitoringiem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 4.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Sejny, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem 87 516 20 73, pod adresem poczty e-mail: sekretariat@um.sejny.pl lub pisząc na adres pocztowy podany wyżej.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@um.sejny.pl lub telefonicznie pod numerem 87 516 20 73
 3. Pani/Pana dane osobowe:-będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO, art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), a także na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie publiczne, a potem archiwizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 7. Podanie danych osobowych przy składaniu wniosku w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego jest wymogiem ustawowym.
 8. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków określonych przez prawo.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego