Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu
ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do
-1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -4°C do -1°C.Ujemna temperatura powietrza
utrzyma się miejscami także w dzień.

Szczegóły w załączniku.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał kolejne aneksy do umów na świadczenie usług opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. W regionie mamy już cztery miejsca udzielania świadczeń, w których funkcjonuje nowa forma opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi.

W województwie podlaskim świadczenia w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej od 1 listopada br. realizuje Łomżyńskie Centrum Medyczne w Łomży. Po miesiącu do koordynacji dołączyły następne 3 przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej:

1. NZOZ ALMA MED w Boćkach

2. Ośrodek Zdrowia w Turośni Kościelnej

3. Przychodnia Rodzinna w Augustowie 

Wdrożenie opieki koordynowanej to proces

Wprowadzenie tego typu opieki jest dobrowolne. Zainteresowane przystąpieniem do koordynacji placówki POZ muszą się przygotować, spełnić warunki, posiadać specjalistę, koordynatora, zapewnić dostęp do badań. Warto podkreślić, iż Przychodnie POZ mogą w każdej chwili przystąpić do realizacji opieki koordynowanej u siebie. Nie ma określonych ram czasowych, w których placówki powinny występować do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną.

Koordynator jest przewodnikiem pacjenta

Rolą koordynatora w POZ jest wsparcie pacjentów w procesie leczenia poprzez:

– dbanie o lepszą komunikację na linii lekarz-pacjent,

– przekazywanie informacji pacjentom o kolejnych etapach leczenia (nie tylko w ramach POZ),

– wspomaganie organizacji leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi,

– współpracę z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zadania koordynatora może realizować personel pracujący w placówce medycznej, czyli lekarz, pielęgniarka lub rejestratorka.

Konsultacje ze specjalistami i dodatkowe badania

Opieka koordynowana umożliwia pacjentowi z chorobą przewlekłą z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc czy endokrynologii leczenie w jednym ośrodku u różnych specjalistów: kardiologa,  diabetologa, endokrynologa czy pulmonologa. Lekarz POZ ma do dyspozycji szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych. W sytuacjach medycznie uzasadnionych będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty, tj.:

– pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,

– spirometria i spirometria z próbą rozkurczową,

– EKG wysiłkowe, Holter EKG (24, 48, 72 godz.), Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),

– ECHO serca przezklatkowe,

– BNP (NT-pro-BNP),

– USG Doppler tętnic szyjnych,

– USG Doppler naczyń kończyn dolnych,

– albumina (stężenie albumin w moczu),

– UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu).

Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Z wyrazami szacunku,

LOGO2     Beata Leszczyńska Rzecznik prasowy   Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok   tel. 85 745  95 45

      

      


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Nadal występują i prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Szczegóły w załączniku:

Prognozowane są miejscami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Szczegóły w załączniku:

Już w styczniu 2023 roku osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim będą mieli możliwość odbycia 28-dniowego szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w suwalskiej jednostce. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach na bieżąco przyjmuje wnioski o powołanie na szkolenie. W 2022 roku Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach powołał w szeregi 14 pułku przeciwpancernego blisko 200 ochotników. WCR czeka na kolejnych kandydatów. I turnus szkolenia w 2023 roku rozpoczyna się już 16 stycznia.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Kandydat ubiegający się o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej składa wniosek (wraz z kompletem dokumentów: dowód osobisty, świadectwo ukończenia ostatniej szkoły/studiów) o powołanie w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21a. Może również przesłać go za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Aplikować może również za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego Wojska Polskiego na stronie www.zostanzolnierzem.pl. Po wpłynięciu zgłoszenia do WCR, Rekruter nawiąże kontakt z ochotnikiem.

Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej uzyskuje:

KTO MOŻE ZOSTAĆ POWOŁANY?

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

Szczegółowe informacje nt. naboru do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 14 pułku przeciwpancernym w Suwałkach udziela Zespół Rekrutacyjny WCR w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a, tel. 261 347 357.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, jest realizatorem wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego, na terenie Miasta Sejny.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 w siedzibie Ośrodka przy ul. Wileńskiej 10, 16-500 Sejny.

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu (MOPS_SEJNY).

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (decyzji takiej wymaga jednak: odmowa przyznania dodatku, uchylenie).

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

Realizacja wypłat dodatku elektrycznego nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 1000 zł – w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh.
  2. 1500 zł – w  przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. 

Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

O dodatek elektryczny mogą ubiegać się osoby w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy:

  1. główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną,
  2. zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  1. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika),
  2. Osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).
  3. Gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).
  4. Gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)   albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wzór wniosku do pobrania w załączniku.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego