Więcej informacji w załączeniu:

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 listopada 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł,
w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2024 r. wynosi 143,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  1. rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2024 r, upływa z dniem 31 stycznia 2024r.
  2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Uczestnikom warsztatów zapewnione zostaną:
•    materiały warsztatowe/dydaktyczne,
•    zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności porozumiewania się seniorów między sobą, otoczeniem oraz aktywizowanie seniorów do dzielenia się doświadczeniami i dalszego uczenia się.

Terminy 2 warsztatów do wyboru:
•    12.12.2023 r. (wtorek),
•    13.12.2023 r. (środa),

Godziny warsztatów: 10:00 -13:00,                                

Warsztaty poprowadzi trener Pani Bożena Bednarek.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: natalia.jakimowicz@rops-bialystok.pl  do dnia 06 grudnia 2023 r. Osobą do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Pani Natalia Jakimowicz, tel. 782-819-868. Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do pobrania:
•    Formularz zgłoszeniowy
•    Program warsztatów

Zapraszamy.

———————-

Natalia Jakimowicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok
tel. 85 744 72 75
tel. 85 744 72 72 wew. 122
www.rops-bialystok.pl Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
kliknij tutaj

w gospodarstwach domowych:

w gospodarstwach rolnych:

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych

Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie. Celem badań jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń oraz drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących w gospodarstwie rolnym.

Obowiązek udziału w tych badaniach mają wylosowane gospodarstwa rolne.

Prognozowane są umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Strefa
opadów przemieszczać się będzie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim i
wschodnim.

Szczegóły w załączeniu:

Według nowego rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.11.2023 roku. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego). Stosowne dokumenty znajdują się w następującym linku: https://tiny.pl/clxg6.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23
15 – 554 Białystok

tel. + 48 570 013 777


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego