z dnia 22 czerwca 2022 r., znak: GK.6821.7.2022 w przedmiocie zezwolenia PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (20-340), ul. Garbarska 21 A, w imieniu której działa
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elewatorska 13 na niezwłoczne
zajęcie nieruchomości oznaczonej jako działka nr o nr 654/2 o powierzchni 0,0498 ha,
położonej w obrębie Nr 0001, Sejny, gm. Miasto Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim,
której stan prawny jest nieuregulowany, w celu wykonania na ww. działce
elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nn- 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-
pomiarowym oraz udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.

Szczegóły w załączeniu:

z dnia 22 czerwca 2022 r., znak: GK.6821.6.2022 w przedmiocie zezwolenia PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (20-340), ul. Garbarska 21 A, w imieniu której działa
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elewatorska 13 na niezwłoczne
zajęcie nieruchomości oznaczonej jako działka nr o nr 511 o powierzchni 0,0908 ha, położonej
w obrębie Nr 0001, Sejny, gm. Miasto Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, której stan
prawny jest nieuregulowany, w celu założenia i przeprowadzenia na ww. działce
elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nn- 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-
pomiarowym oraz udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.

Szczegóły w załączeniu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
z siedzibą w Suwałkach
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach
Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
w zakresie działania:
realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Szczegóły w załączniku:

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi wyjazdy. Jeśli planujesz urlop za granicą i jeszcze nie masz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), złóż wniosek o nią w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza Twoje prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia Cię do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Pomoc medyczną otrzymasz na identycznych prawach, jakie mają osoby ubezpieczone w danym kraju. Zakres finansowanych rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

W ramach EKUZ masz prawo do leczenia:

Kto może wyrobić EKUZ?

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce, oraz niektórym osobom nieubezpieczonym.

Jak wyrobić EKUZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć:

– osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ

– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

– pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ

Jeśli złożysz wniosek w placówce NFZ, EKUZ otrzymasz od ręki.

Aby złożyć wniosek przez IKP:

– zaloguj się

– wejdź w zakładkę „Moje konto”

Ile kosztuje EKUZ?

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

Jak długo EKUZ jest ważna?

Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą EKUZ jest wydawana na 3 lata. Dzieci i młodzież, które są uprawnione do otrzymania EKUZ, otrzymają kartę ważną do dnia, w którym ukończą 18 lat. EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn), będzie ważna aż 20 lat.

Masz pytania związane z wydawaniem EKUZ? Zadzwoń na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.

Z poważaniem,

LOGO2   Beata Leszczyńska Rzecznik prasowy Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji   Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok   tel. 85 745  95 45

      

      
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że 15 czerwca 2022 r., weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa zawiera szereg korzystnych zmian dla rolników, wśród których do najważniejszych można zaliczyć:

  1. Prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego

Rolnicy mogą pracować i jednocześnie otrzymywać swoją emeryturę rolniczą, tak samo, jak dzieje się to w przypadku emerytów pobierających świadczenie z ZUS. Rolnik emeryt nie musi teraz wyzbywać się gospodarstwa rolnego – jak miało to miejsce dotychczas – żeby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości.

Emerytom, którzy mieli zawieszoną wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej
z powodu prowadzenia działalności rolniczej, Kasa podejmie z urzędu wypłatę świadczenia w pełnej wysokości w lipcowych terminach płatności, a w czerwcu dokona wyrównania części uzupełniającej za ten miesiąc.

Przy wznowieniu wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej osobom, które ukończyły 75 lat życia, zostanie z urzędu podjęta wypłata dodatku pielęgnacyjnego. Osobom takim ośrodki pomocy społecznej wstrzymają wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego.  

Działanie z urzędu nie wymaga od rolników składania wniosków. 

Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy uzyskują również ubezpieczeni całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy posiadają co najmniej 25 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowego. 

Do 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego zalicza się m.in. okresy ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz okresy innego ubezpieczenia, w tym za granicą.

W takim przypadku nie jest wymagane, aby całkowita niezdolność do pracy
w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu. Nie jest wymagane również udowodnienie 5 lat podlegania ubezpieczeniu w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

Od 15 czerwca br. osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim przed dniem
1 stycznia 1999 r. – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok. Dotychczas osobom tym nie uwzględniano do emerytury rolniczej okresów innego ubezpieczenia społecznego.

W celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy może zawrzeć umowę dzierżawy na okres, na jaki zostało przyznane jej prawo do renty (np. na rok lub 2-3 lata). Dotychczas podstawę do wypłaty okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy stanowiła umowa dzierżawy zawarta na co najmniej 10 lat. 

Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym
o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej) nadal podlegają temu ubezpieczeniu pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS
z tytułów: 

Rolnicy i domownicy, spełniający omówione wyżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

Nowe przepisy dają rolnikom i domownikom jednocześnie możliwość „przywrócenia”
do ubezpieczenia społecznego rolników, za okresy przypadające przed dniem 15 czerwca 2022 r., za które zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia decyzją Kasy w związku
z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z wyżej wymienionych tytułów.

Przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników wymaga złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy wniosku w tej sprawie w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie powyższych zmian, tj. od 15 czerwca do 15 grudnia 2022 r.

WAŻNE ! 

W wyniku zmian w ustawie, od 1 stycznia 2023 r. Kasa może kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny dla tych osób będzie trwał 21 dni.

KRUS będzie kierował do Centrów Rehabilitacji Rolników także ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych na tzw. turnusy regeneracyjne. 7 – dniowe turnusy regeneracyjne mają na celu poprawę kondycji psychofizycznej i jakości życia opiekunów osób niepełnosprawnych. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.                                           

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących zasad rehabilitacji w KRUS, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 1155).

Pasożyty – relikt przeszłości? Nic bardziej mylnego! Choroby pasożytnicze mogą zdarzyć się każdemu. Co czwarta osoba jest zakażona pasożytem. Podlaski Oddział NFZ podpowiada: Jak z nimi walczyć i jak uniknąć zakażenia?

Do najczęstszych chorób pasożytniczych zaliczamy:

Owsica:

Owsica to choroba przewodu pokarmowego, która występuje tylko u ludzi. Najbardziej narażone są dzieci, zwłaszcza małe, które nie mają jeszcze utrwalonych nawyków higienicznych. Chętnie, bawią się w piasku, jedzą niemyte owoce. Objawy choroby to:

Świerzb:

Świerzb jest wywoływany przez mikroskopijne roztocza, niewidoczne gołym okiem. Pasożyty toczą korytarze w naskórku człowieka, powodując nasilony świąd skóry. Choroba przenosi się przez kontakt z osobą zakażoną, przez używanie wspólnych ręczników, przedmiotów, odzieży. Jest spotykana najczęściej
u osób mieszkających wspólnie. Nie przenosi się przez podanie ręki. 

Wszawica:

Wszawica to choroba wywołana przez wesz głowową. Wszy przenoszą się przez kontakt bezpośredni. Łatwo się nimi zarazić w dużych skupiskach ludzi – w przedszkolach, szkołach, na obozach wakacyjnych, koloniach, w internatach. Objawem jest uporczywe swędzenie głowy.  

Kto jest najbardziej narażony na zarażenia pasożytami? W jaki sposób wyleczyć owsicę, świerzb i wszawicę oraz jak zadziałać profilaktycznie, aby zapobiec tym zakażeniom?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w wideo z ekspertami – lekarką medycyny rodzinnej oraz dermatologiem:

Metody zwalczania chorób pasożytniczych i zapobiegania im:

Z poważaniem

LOGO2   Beata Leszczyńska Rzecznik prasowy Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji   Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok   tel. 85 745  95 45

      

      


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego