Informacja dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się petenci Urzędu Miasta Sejny w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta Sejny mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. 
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi wybranego tłumacza języka migowego (lub tłumacza przewodnika) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z sekretariatem Urzędu Miasta Sejny (I piętro) podając datę przybycia do Urzędu Miasta Sejny oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.


Adres Urzędu Miasta Sejny: 
Urząd Miasta Sejny
ul. Józefa Piłsudskiego 25
16 – 500 Sejny
tel. 87/516 20 73
fax: 87/516 20 55
e’mail: sejny@um.sejny.pl
GG: 51767125

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Miasta Sejny zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. 
Usługa  tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn.zm.). 
Osoba uprawniona ma  prawo do skorzystania celem załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta Sejny, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).
Osoba uprawniona ma  prawo do skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego z „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego” prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego, dostępnego na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.bialystok.uw.gov.pl).
Urząd Miasta Sejny udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego