Klauzula informacyjna podatki i opłaty lokalne

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz Miasta Sejny z siedzibą w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, tel.  87/ 5162 073.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail e-mail iod@um.sejny.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu:
  • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych  i prawnych;
  • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
  • wydawanie decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
  • naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych – wydawanie decyzji określającej i ustalającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych;
  • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  • naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie  z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  • windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i  leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na  podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Pani/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego