Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

ODŚNIEŻANIE

18 grudnia 2018

Burmistrz Miasta Sejny przypomina o obowiązku odśnieżania chodników.

     Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.1454 z zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
       Zarządcy nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie posesji, których są właścicielem lub którymi zarządzają. Dotyczy to zwłaszcza oczyszczania ze śniegu i lodu chodników, jak również posypywania ich piaskiem w celu zabezpieczenia nawierzchni przed śliskością.
Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.  
Śniegu nie można usuwać z chodnika na drogę. Rozrzucanie śniegu spod posesji na drogę grozi karą za zaśmiecanie.
      Niewykonanie obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, o czym stanowi art. 10 ust. 2 ww. ustawy oraz odpowiedzialnością cywilną w razie wypadku na niewłaściwie odśnieżonym lub pokrytym lodem chodniku.

                                                               Burmistrz Miasta 
                                                         Arkadiusz Adam Nowalski


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego