Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy przy rozwoju turystyki w naszym regionie

1 lipca 2020

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej projektu pt. „Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” samorządy polskie i litewskie zawarły porozumienie, którego celem jest rozwój turystyki na obszarze:

strona litewska – rejon łoździejski, rejon kalwaryjski, rejon wyłkowyski

strona polska – miasto Sejny i gminy: Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk, Rutka-Tartak, Szypliszki i Wiżajny.

W wyniku dotychczasowych prac opracowano cztery koncepty rozwoju transgranicznych produktów turystycznych, które mogą się opierać na połączeniu polskiej i litewskiej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej. Będą one rozwijane w następujących grupach roboczych:

Grupa robocza nr 1 „Magiczne pogranicze”

Wyróżnikiem tej oferty jest mistyka, tajemniczość, baśniowa aura rozciągająca się nad obszarem i  krajobraz urzekający turystów pięknem przyrody, ciekawe miejsca i obiekty związane z legendami, baśniami, bogatą i różnorodną kulturą ludową.  

Przykładowe produkty turystyczne:  wioski tematyczne rozwijające baśniowy szlak łączący wioski bajek (istniejący produkt, wymagający „rewitalizacji”), udział w wydarzeniach i imprezach, imprezy tematyczne, wydarzenia kulturalne takie jak np. festiwale teatrów amatorskich wystawiających baśnie i legendy, inscenizacje terenowe baśni i legend, widowiska „światło i dźwięk” itp.

transgraniczne szlaki tematyczne, turystyka „trójstykowa”.

Grupa robocza nr 2 „Tajemnicza kraina Jaćwingów”  

Wyróżnikiem tej oferty są materialne i niematerialne relikty historii i kultury Jaćwingów – tajemniczego plemienia pruskiego, który we wczesnym średniowieczu zamieszkiwał te ziemie, a które już obecnie funkcjonują jako atrakcje turystyczne obszaru.  

Przykładowe produkty turystyczne:  transgraniczne szlaki tematyczne (np. „Szlak Jaćwingów” ) i ścieżki poznawcze (piesze, rowerowe) prowadzone przy obiektach związanych z Jaćwingami; rozwój sieci wakacyjnych wiosek Bałtów po obu stronach granicy i stworzenie planu odwiedzin w tych wioskach jako spójnej opowieści która prowadzi turystę po dawnej Jaćwieży; organizacja wydarzeń po obu stronach np. imprezy, rekonstrukcje historyczne; rozwój oferty turystycznej wokół osad jaćwieskich (np. inscenizowanie obrzędów i zwyczajów z aktywnym udziałem turystów); wyrób pamiątek i suwenirów związanych z kulturą jaćwieską; organizacja jarmarków jaćwieskich po obu stronach granicy; jednolite oznaczenie miejsc związanych z Jaćwingami; digitalizacja zbiorów związanych z Jaćwingami np. pochodzących ze zbiorów muzealnych; stworzenie wirtualnych tras turystycznych po Jaćwieży.

Grupa robocza  nr 3  „Zielone zacisze – niespieszna turystyka i zdrowe życie”
Wyróżnikiem tej oferty jest lokalizacja obszaru poza skupiskami turystyki masowej oraz jego unikalne walory przyrodnicze i piękne krajobrazy jako potencjał dla turystyki zrównoważonej i ekologicznej w stylu „slow tourism”.

Przykładowe produkty turystyczne:  wakacje na wsi (agroturystyka wsparta ofertą zagospodarowania czasu wolnego na bazie lokalnych walorów i zdrowego żywienia); zielone wakacje (wakacje w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym); zielone szkoły (wypoczynek i edukacja dla dzieci i młodzieży); rajdy rowerowe i piesze (np. nordic walking); turystyka kulinarna m.in. degustacje potraw np. w restauracjach, podczas lokalnych imprez kulturalnych (np. jako pokazy kulinarne z udziałem publiczności), sprzedaż potraw regionalnych na miejscu, na wynos i przez Internet; transgraniczna impreza kulinarna pt. festiwal kartacza; turystyka specjalistyczna oraz aktywna np. wędkarstwo, jeździectwo, spływy       kajakowe, turystyka ornitologiczna.

Grupa robocza nr 4   „Wspólne dziedzictwo”  

Wyróżnikiem tej oferty jest niematerialne i materialne dziedzictwo historyczne i kulturowe, m.in. liczne zabytki, miejsca pamięci, muzea czy szlaki tematyczne, które łączy się z ofertą kulturalną (imprezy, warsztaty rękodzieła, jarmarki folklorystyczne).  

Przykładowe produkty turystyczne: wycieczki edukacyjne; budowanie tematycznych kolekcji muzealnych i czasowa wymiana zbiorów; transgraniczne inicjatywy i imprezy promujące wspólne dziedzictwo obszaru; tematyczne trasy turystyczne (np. dwory pogranicza polsko-litewskiego); eksploracja granicy z przewodnikiem; digitalizacja zabytków i tworzenie wirtualnych produktów turystycznych; szkoły letnie języka polskiego i języka litewskiego; transgraniczne letnie szkoły folkloru i kultury ludowej; plenery malarskie i rzeźbiarskie. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą transgraniczną na rzecz rozwoju polsko-litewskich produktów turystycznych o przyłączenie się do przynajmniej jednej z czterech grup roboczych. Grupy te będą spotykać się po obu stronach granicy oraz online w okresie lipiec – wrzesień 2020 roku w celu m.in.:

– proponowania kierunków rozwoju oferty turystycznej opartej na tych konceptach,

– proponowania konkretnych transgranicznych produktów turystycznych, w których rozwój mogą się zaangażować poszczególni uczestnicy grupy,

– przygotowywania propozycji projektów transgranicznych, które będą wspierały rozwój turystyki.

Zainteresowane podmioty (np. obiekty noclegowe, gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty których działalność jest związana z turystyką) prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres e-mail: pszkarnulis@um.sejny.pl do dnia 06.07.2020.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę zainteresowanego podmiotu i jego adres; dane kontaktowe osoby reprezentującej podmiot: imię i nazwisko, stanowisko/funkcję, numer telefonu i adres e-mail; nr i nazwę grupy roboczej do której chce należeć dany podmiot.

Do zgłoszonych podmiotów wysłane kierowane będą dalsze informacje dotyczące prac w poszczególnych grupach roboczych. 


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego