Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca pomocy pieniężnej kombatantom, wdowom/wdowcom po kombatantach, osobom deportowanym do pracy przymusowej, żołnierzom – górnikom oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

9 grudnia 2021

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI uprzejmie informuje, że ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 794) wprowadzono istotne zmiany w zasadach udzielania przez Szefa Urzędu pomocy pieniężnej kombatantom, wdowom/wdowcom po kombatantach, osobom deportowanym do pracy przymusowej, żołnierzom – górnikom oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Tegoroczna nowelizacja ustawy z dnia 20 marca 2021 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych zwiększyła
dostępność pomocy pieniężnej. Wprowadziła możliwość korzystania z pomocy pieniężnej
jednorazowej dwa razy w roku kalendarzowym, podniosła ustawowe progi dochodowe,
których dochowanie warunkuje możliwość skorzystania z pomocy pieniężnej jednorazowej
i okresowej oraz podniosła maksymalne wysokości udzielanej pomocy jednorazowej.

W celu ułatwienia podopiecznym ww. Urzędu korzystania z pomocy pieniężnej
przyznawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd
przygotował Informatory, które zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot.
pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej. Zostały one zamieszczone na stronie
internetowej ww. Urzędu w zakładce „Uprawnienia” „Informatory dotyczące pomocy
pieniężnej ” https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/informatory.html

Ponadto informuję, iż istnieje również możliwość korzystania z dodatkowych
programów umożliwiających uzyskanie dofinansowania zakupu aparatów słuchowych oraz
kosztów leczenia uzdrowiskowego. Szczegóły dot. zasad udzielania pomocy pieniężnej
w ramach programów zamieszczone są na stronie internetowej UDSKiOR w zakładce
„ Uprawnienia” „Sprawy zdrowotne i socjalne”.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego