Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2022 rok

15 lutego 2022

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SEJNY

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2022 rok.

Konsultacje inicjowane są Zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 14 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta Sejny, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sejny Nr III/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji oraz Uchwałą Nr XXXV/158/16 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sejny

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2022 rok Miasta Sejny na 2022 rok. Uwagi i opinie zaprezentowane w trakcie konsultacji uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Termin konsultacji ustala się: od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 8 marca 2022 r.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać w załączonym formularzu zgłaszania opinii, który
należy wypełnić czytelnie. Wypełniony formularz należy dostarczyć w formie papierowej
do Urzędu Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, pokój nr 19 lub pocztą
elektroniczną na adres: ewelina.luto@um.sejny.pl do 8 marca 2022 r. Formularze przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zeskanowane.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego