Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

11 maja 2022

KIEROWNIK

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SEJNACH

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

1. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wileńska 10, 16 – 500 Sejny

2. Liczba stanowisk: 1

3. Forma zatrudnienia:  

      umowa zlecenie w wymiarze  określonym  przez zleceniodawcę.

Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.06.2022r- 31.12.2022r.  (realizacja przedmiotu zlecenia w zależności od potrzeby: w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, jak również w weekendy).

4. Miejsce pracy:

Praca z rodziną na terenie miasta Sejny, w miejscu jej zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                w Sejnach.

5. Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1.  posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

lub

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada umiejętność podejmowania decyzji,
 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. odporność na sytuacje stresowe.
 3. samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy.
 4. zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia.
 5. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
 6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
 7. wysoka kultura osobista,
 8. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 9. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 10. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami
 11. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 12. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 13. kreatywność, odporność na stres,
 14. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków należeć będzie praca ze wskazanymi  rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkującymi na terenie miasta  Sejny

Obszary pracy z rodziną:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (zarządzanie budżetem domowym, zarządzanie czasem etc.)

c) udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów socjalnych,

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi,

f) wspieranie aktywności społecznej rodziny,

g) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykształcenia,

h) udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

i) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez świetlicę socjoterapeutyczną,

j) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,

k) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

l) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną

ł) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

m) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

n) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

o) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

8. Wymagane dokumenty:

a) CV wraz z listem motywacyjnym

b)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

c) oświadczenia:

– o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

– o posiadaniu zdolności do czynności prawnych następującej treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

– oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zatrudnienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko –asystent rodzinny na rok 2019 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

– Oświadczenie o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,

– Oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o treści: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.

9. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie,   w zamkniętej kopercie, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Asystent Rodziny

w terminie do dnia 25.05.2022 r.  do godz. 9:00

 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sejnach .

W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odbierać w Ośrodku. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela:

Kierownik MOPS w Sejnach pod numerem telefonu (87) 516 21 13,

w godzinach od 8 do 15.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sejnach

/-/ Ilona Anna Okoń

Sejny, dnia 11 maja 2022 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego