Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

DECYZJA STAROSTY SEJNEŃSKIEGO

15 czerwca 2022

z dnia 14 czerwca 2022 r., znak: GK.6821.7.2022 w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr o nr 654/2 o powierzchni 0,0498 ha, położonej w obrębie Nr 0001, Sejny, gm. Miasto Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (20-340), ul. Garbarska 21 A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 zezwolenia w drodze decyzji na założenie i przeprowadzenie na ww. działce elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nn- 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego