Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

DECYZJA STAROSTY SEJNEŃSKIEGO

23 czerwca 2022

z dnia 22 czerwca 2022 r., znak: GK.6821.6.2022 w przedmiocie zezwolenia PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (20-340), ul. Garbarska 21 A, w imieniu której działa
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elewatorska 13 na niezwłoczne
zajęcie nieruchomości oznaczonej jako działka nr o nr 511 o powierzchni 0,0908 ha, położonej
w obrębie Nr 0001, Sejny, gm. Miasto Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, której stan
prawny jest nieuregulowany, w celu założenia i przeprowadzenia na ww. działce
elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nn- 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-
pomiarowym oraz udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.

Szczegóły w załączeniu:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego