Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

3 sierpnia 2022

Członkami Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne
uprawnione podmioty, spełniające następujące kryteria:

 1. są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób
  wskazanych przez organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;
 2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku
  prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich
  bezstronności;
 3. przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały
  w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek
  wnioskodawcy;
 4. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego