Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o naborze w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu MALUCH+

6 lutego 2023

(link do strony ze wszystkimi informacjami o programie:  https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029), w którym przede wszystkim gminy mogą uzyskać zagwarantowane im środki na utworzenie a następnie utrzymanie aż przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 trwa do 19 lutego br. O środki mogą się ubiegać wszystkie podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów albo będące dziennymi opiekunami, jednak jak wyżej napisano, pierwszeństwo w otrzymaniu zagwarantowanej specjalnym algorytmem puli środków mają gminy. Niezwykle istotne jest, aby zainteresowane podmioty prowadzące ww. instancje opieki nad dziećmi do lat 3 wystąpiły o środki, gdyż na tym etapie nie jest planowane powtarzanie naboru, a program będzie wdrażany aż do 2029 r. O środki zainteresowany podmiot aplikuje elektronicznie składając jeden wniosek na środki z KPO i EFS+. Trzeba założyć odpowiednio wcześniejszy czas na wypełnienie i ewentualne problemy techniczne. Obecnie rozstrzygnięcie naboru planowane jest na koniec kwietnia 2023 r.

        Przesyłamy link do ogłoszenia o naborze: https://www.gov.pl/attachment/1083232e-be79-4554-bd11-367bb96f5943  – opisany jest w nim sposób złożenia uproszczonego wniosku o dofinansowanie. Wnioski składane są elektronicznie poprzez system Rejestr Żłobków Modul 2  https://rejestrzlobkow.mrips.gov.pl/login

        Pod poniższym linkiem znajduje się natomiast algorytm zastosowany do podziału środków Maluch+ pomiędzy gminy. Kluczowe są informacje zawarte w ostatnich kolumnach, tj. dotyczące kwoty zagwarantowanej danej gminie oraz liczb miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

https://www.gov.pl/attachment/73806395-8096-4f02-a89a-f07a276e35f2

— Z poważaniem,
Małgorzata Sokołowska
Kancelaria
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok
tel. 85 744 72 72 wew. 116, fax. 85 744 71 37 wew. 100
http://www.rops-bialystok.pl


Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem: kliknij tutaj


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego