Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA   – Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

3 lipca 2023

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuję, że zasady udzielania pomocy zostały określone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 388).

Informacje dot. możliwości korzystania przez osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych   z pomocy pieniężnej jak również innych form wsparcia m.in. programów leczenia uzdrowiskowego i zakupu aparatów słuchowych, udzielanej przez UDSKiOR, znajdują się na stronie internetowej https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-isocjalne/działacze-opozycji-i-osoby-represjonowane.html.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego