Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024

4 lipca 2023

MATURZYSTO !!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PPGR powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ogłasza

Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024

Program jest skierowany do maturzystów z 2023 r., absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 r. oraz którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami Polski lub posiadają Kartę Polaka;
  • dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • są dziećmi byłych pracowników PPGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  •  osiągnęli na egzaminie maturalnym Eiczbę punktów nie niższą niż 100, liczonych zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku nr I do Regulaminu;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

Termin złożenia wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2023 r, (do godz. 16:00)

Po przyjęciu na studia, student wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl oraz składa we właściwym terytorialnie Oddziale KOWR wydrukowany wniosek wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2023r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024 — Segment IA”- dostępny na stronie

http:/www.stypendia-pomostowe.pl

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości       Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź Oddział Terenowy w Białymstoku

tel.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58,             ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

e-mail: fep@fep.lodz.pl        tel. (0-87) 562-79-81

tel. (0-85) 664-31-68

tel. (0-85) 664-31-53

ewelina.swiacka@kowr.qov.pl andrzei.skrzvokowski@kowr.gov.pl halina.kamięnska@kowr.gov.ol


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego