Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

ZOSTAŃ POLICJANTEM!

28 lipca 2023

NOWE PRZYJĘCIA W 2023   ROKU

Informujemy, że Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2023 rok. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne
do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

Służbę w Policji pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba ubiegająca się
o przyjęcie do służby musi korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Dodatkowo osoba ta musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy).

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

 • podanie o przyjęcie do służby;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu); książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową (do wglądu) – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ W POLICJI PROSZONE SĄ O DOSTARCZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW DO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SEJNACH

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkoleniach

Komenda Powiatowa Policji

ul. 1 Maja 13

16-500 Sejny

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, pod nr telefonu: 47 7153 202 lub do

SEKCJI DOBORU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYDZIAŁU KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ KWP W BIAŁYMSTOKU OSOBIŚCIE, DROGĄ POCZTOWĄ/E-MAIL NA ADRES:

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego

Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

   ul. Sienkiewicza 65

                                                                     15-003 Białystok                  
                                       Adres e-mail: dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

OFERUJEMY:

 • stabilną służbę
 • rozwój zawodowy, awanse i podnoszenie kwalifikacji zawodowych bogatą ofertę szkoleniową
 • rozpoczęcie nauki na studiach w systemie zaocznym korzystne warunki finansowe:
  • policjanci pełniący służbę w KMP/KPP przed ukończeniem 26 roku życia: – w trakcie
             trwania kursu podstawowego, – 3790,15zł netto, po ukończeniu kursu podstawowego –
             4909,42zł. netto,
  • policjanci pełniący służbę w KMP/KPP po ukończeniu 26 roku życia: – w trakcie
             trwania kursu podstawowego – 3620,15zł netto, po ukończeniu kursu podstawowego –
             4592,42zł. netto,
  • policjanci pełniący służbę w Oddziałach Prewencji Policji, przed ukończeniem 26 roku życia: –
             w trakcie trwania kursu podstawowego, – 4245,15zł netto, po ukończeniu kursu podstawowego –
             5364,42zł. netto,
  • policjanci pełniący służbę w Oddziałach Prewencji Policji po ukończeniu 26 roku życia: –
             w trakcie trwania kursu podstawowego – 4015,15zł. netto, po ukończeniu kursu
             podstawowego – 4987,42zł netto.
 • nagrodę roczną tzw. „trzynastkę” nagrody jubileuszowe
 • równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie dofinansowanie do wypoczynku
 • płatny urlop wypoczynkowy 26 dni roboczych, urlopy dodatkowe
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z pobliskich miejscowości
 • równoważnik za brak mieszkania

Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2023 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej
w 2023 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

27 lutego

5 maja

3 lipca

23 sierpnia

27 października

28 grudnia

Szczegółowe informacje o rekrutacji: https://podlaska.policja.gov.pl/pod/rekrutacja/ogloszenia- informacje


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego