Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach o zmianie wysokości zasiłku stałego

2 stycznia 2024

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach o zmianie wysokości zasiłku stałego :

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz.901 z póź. zm.) na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U poz.1693).

Zakłada ona m.in. zmianę dotychczasowej wysokości zasiłku stałego.

 Jego wysokość ustala się w wysokości:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1.008,80 zł)  a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1.000 zł miesięcznie;
  2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (780 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 100 zł miesięcznie.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego