Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2024 r.

18 marca 2024

w województwie podlaskim w ramach Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Podlaskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w latach 2022, 2023 i 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1057, z poźn. zm.)

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami dostępne jest w : Biuletynie Informacji Publicznej PUW w Białymstoku, http://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia

oraz na stronie internetowej PUW w Białymstoku: https://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-w-obszarze-pomocy-spolecznej-w-2024-r-w-wojewodztwie-podlaskim.html






JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego