Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację

16 maja 2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z regionu do wzięcia udziału w projekcie mającym na celu wsparcie podlaskich MŚP w procesie cyfryzacji. Bon na cyfryzację stanowi unikalną okazję do podniesienia poziomu technologicznego firmy.

Nabór wniosków rusza 20 maja 2024 o godzinie 8:00

Cała niezbędna dokumentacja znajduje się w zakładce https://bonynacyfryzacje.pl/


Zapraszamy do zapoznania się z nią przed przystąpieniem do składania wniosków.

Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację

Celem projektu jest wdrożenie technologii cyfrowych do 31.12.2025r. w 49 MŚP, szczególnie tych nie uczestniczących dotychczas w procesach podnoszenia innowacyjności, z obszaru woj. podlaskiego, poprzez granty w postaci bonów na cyfryzację oraz wprowadzenie innowacji produktowych przez 6 MŚP, a także innowacji procesowych przez 25 MŚP. 

W ramach projektu zostanie zrealizowane wsparcie w postaci bonu na cyfryzację o maksymalnej kwocie dofinansowania nie przekraczającej 150 000,00 zł. które przeznaczone będzie na zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowych oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstwa w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E). Wspierane będą projekty polegające na wdrożeniu przez MŚP innowacyjnych procesów biznesowych lub dodatkowo innowacyjnych produktów lub usług. Elementem projojektu będzie też podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wsparciem zostanie objęte wdrożenie specjalistyczne rozwiązań cyfrowych (szytych na miarę).

Projekt jest skierowany do 49 MŚP (mikro:15, małe:23, średnie: 11) z obszaru woj. podlaskiego, (zgodnie z def. mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa w roz. zał. I do rozporządz. Komisji (UE) Nr 651/2014 z 17 VI 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wew. w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

W ramach projektu osiągnięte zostaną rezultaty:  

– Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne – dotacje: 1 436 925,00 zł  

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe – 25 szt.  

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe – 6 szt.  

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje procesowe – 25 szt

Całkowity koszt projektu: 9402009,75 PLN 

Dofinansowanie 7965084,75 PLN

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie 

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie projektu https://bonynacyfryzacje.pl/

Z wyrazami szacunku,

Joanna Badowiec

tel. 790 140 844

e-mail: j.badowiec@polskiestowarzyszenie.pl

www.polskiestowarzyszenie.pl

Adres do korespondencji

ul. Pułkowa 11a

15-143 Białystok

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku (15-143) przy ul. Pułkowa 11,

wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221615, NIP 5422901567, REGON 052252089.

Informujemy, iż Stowarzyszenie otrzymało certyfikat ISO 9001:2015-10 w zakresie tworzenia wniosków projektowych oraz usług szkoleniowych i doradczych.  


Nowe możliwości dla podlaskich MŚP Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację(4).jpeg


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego