Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizuje projekt Cyfrowe Podlaskie, w ramach którego organizowane są bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.

Założeniem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców regionu na temat wykorzystania technologii informatycznych w życiu codziennym i zawodowym. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe.

Jest możliwość organizacji szkoleń stacjonarnych w Mieście Sejny, jeśli  zebrałaby się grupa 10-12 osób. Termin zajęć dopasowany zostanie do potrzeb uczestników.

Proponuje się organizację szkoleń w następującej tematyce:

1) obsługa komputera i internetu od podstaw (28 godzin lekcyjnych)

2) moje hobby i rozwój osobisty online (24 godziny lekcyjne)

Pełna informacja na temat szkoleń znajduje się na stronie projektu https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o kontakt z Urzędem Miasta w Sejnach, osoba do kontaktu: Ewelina Luto, nr telefonu (87) 5162 073.

Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go”, jako operatorzy Projektu Podlaskie Lokalnie w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.

Konkurs ma służyć rozwojowi instytucjonalnemu młodych organizacji pozarządowych, który może polegać na takich działaniach jak: szkolenia dla członków organizacji (w tym wolontariuszy), zakup sprzętu komputerowego, stworzenie strony internetowej, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności misyjnej, doposażenie biura Wnioskodawcy etc. W ramach konkursu na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych nie będą finansowane Inicjatywy lokalne. Celem konkursu jest rozwój organizacji Wnioskodawcy.

W ramach projektu przewidziano udzielanie mikrodotacji w wysokości do 5000 zł. Pula środków na zrealizowanie projektów wynosi 160 000 zł.

O przyznanie dotacji ubiegać się mogą organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. UoDPPioW oraz koła gospodyń wiejskich.

Organizacje i podmioty wskazane powyżej, aby móc uzyskać Dotację winny spełniać łącznie następujące warunki:

  1. posiadać siedzibę na terenie województwa podlaskiego;
  2. posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Dotację; 
  3. roczny przychód organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia organizacji jest krótszy (w dniu złożenia wniosku) nie może przekraczać 30 tys. zł.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, którego celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby to osiągnąć, Operatorzy zorganizują łącznie 8 konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie ok. 1 200 000 zł dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

  1. Wsparcie Inicjatyw Lokalnych;
  2. Konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.


Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl. Nabór, w ramach I Konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych, trwa do dnia 28 września 2021 roku do godziny 23.59.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.podlaskielokalnie.pl w zakładce Dokumenty → Konkurs na rozwój instytucjonalny.


W razie pytań, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 501 488 781 oraz adresem e-mail: kontakt@podlaskielokalnie.pl.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku www.facebook.com/PodlaskieLokalnieNOWEFIO żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”

Konsultacje inicjowane są Zarządzeniem nr 106/2021 z dnia 7 września 2021 r. Burmistrza Miasta Sejny, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sejny nr III/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowo sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2022 r. Uwagi i opinie zaprezentowane  w trakcie konsultacji uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Termin konsultacji ustala się od dnia 15 września 2021 r. do dnia 25 września 2021 r.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać w załączonym formularzu zgłaszania opinii, który należy wypełnić czytelnie. Wypełniony formularz należy wysłać w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub pocztą elektroniczną na adres ewelina.luto@um.sejny.pl do dnia 25 września 2021 r. Formularze przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zeskanowane. 

                                                                   Burmistrz Miasta Sejny

                                                                                       Arkadiusz Adam Nowalski

Zapraszamy na kolejne już szkolenie/webinar w ramach projektu „Świadomy wybór na początek”, finansowanego ze środków Miasta Sejny i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.

Gdzie:https://dominika659.clickmeeting.com/webinar-o-fas-czyli-o-alkoholowym-zespole-plodowym-czym-jest-fas-
kiedy:Poniedziałek, 6 Września 2021, godzina 18:00
ID wydarzenia:893565797

Celem zadania było ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym, w tym szczególnie dzieciom i młodzieży, a także zwiększenie ilości sprzedawców, którzy kontrolowaliby osoby wyglądające na nieletnie poprzez pokazanie dowodu tożsamości.

Dnia 14 lipca 2021r. przeszkolona 18-letnia dziewczyna  – wyglądający młodziej, bo na ok. 17 lat- udała się wraz z trenerem CDP – panem Michałem Mackusem do punktów sprzedaży i, podjęła próbę zakupu alkoholu (najczęściej piwa). Celem tego badania było sprawdzenie czy sprzedawca poprosi „Tajemniczego klienta” o dokument tożsamości, potwierdzając tym samym jego pełnoletność. W większości ze sprawdzonych punktów sprzedających napoje alkoholowe (19 na 27) podczas pierwszej próby zakupu alkoholu przez „Tajemniczego klienta, sprzedawcy nie wymagali dokumentu, który potwierdzał wiek nabywcy.

Bezpośrednio po próbie zakupu trener CDP przeprowadził w punktach sprzedaży szkolenie dotyczące konsekwencji sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, które podyktowane jest m.in. tym, że nawet za jednorazową sprzedaż nieletnim grożą wysokie kary – z utratą zezwolenia łącznie. Nikt nie ma wieku wypisanego na twarzy (rysunek 1). Dlatego chcemy chronić sprzedawców przed nieświadomym popełnianiem przestępstwa. Po szkoleniu, trener CDP wręczył certyfikat i materiały.  

W dniu 12 sierpnia 2021 odbył się drugi audyt sprawdzający przeprowadzony przez innego Tajemniczego Klienta, również 18 letniej dziewczyny. W tym przypadku  w większości punktów sprzedaży  ( 21 na 6 ) sprzedawcy pytali  o dowód osobisty, co daje zadawalający wynik  końcowy.

Raport w załączeniu.

Ośrodek Kultury w Sejnach realizuje projekt „Tradycyjne Pieśni z Ziemi Sejneńskiej”, które Dofinansowano  ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury ,,EtnoPolska 2021″

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego