Szczegóły w załączeniu.

Konsultacje inicjowane są zarządzeniem Nr 194/2022 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  podmiotami na 2023 rok, zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Sejny z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowo sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2023 r. Uwagi i opinie zaprezentowane  w trakcie konsultacji uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Termin konsultacji ustala się od dnia 9 grudnia 2022 r. do dnia 16 grudnia 2022 r.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać w załączonym formularzu zgłaszania opinii, który należy wypełnić czytelnie. Wypełniony formularz należy wysłać w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub pocztą elektroniczną na adres ewelina.luto@um.sejny.pl do dnia 16 grudnia 2022 r. Formularze przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zeskanowane. 

na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) pn. Wsparcie Seniorów z UTW w Sejnach w ich zmaganiach z kryzysową sytuacją w ramach LOKALNEGO  CENTRUM SAMOPOMOCY SENIOROM.

Szczegóły w załączeniu.

Biblioteka Publiczna w Sejnach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono: 5 komputerów stacjonarnych, 5 monitorów, 5 szt.  oprogramowania Microsoft Office Standard 2021, 5 szt. oprogramowania antywirusowego w wersji rozszerzonej (internet security), głośnik do komputera – miniwieżę (uniwersalne urządzenie zapewniające nagłośnienie z komputera, płyt CD, radia), słuchawki stereo z mikrofonem, 5 zasilaczy awaryjnych UPS, bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, 2 przewodowe czytniki kodów kreskowych oraz urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną.

Koszt zadania ogółem wynosił 32 560,01 zł, z tego 27 552,28 zł dofinansowano z Instytutu Książki.

Szczegóły w załączeniu.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał pierwszy w województwie podlaskim aneks do umowy na świadczenie usług opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. To rozszerzenie świadczeń ma na celu polepszenie opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi.

 „W województwie podlaskim świadczenia w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej od 1 listopada realizuje Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.  w Łomży. Jest to pierwsza placówka medyczna, która sprawuje opiekę koordynowaną nad pacjentami w naszym regionie. Po spełnieniu przez Centrum Medyczne określonych przepisami wymagań Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał aneks do umowy, poszerzając w ten sposób ofertę świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ. Procedujemy kolejne wnioski z placówek POZ w naszym regionie.

Warto przypomnieć, że placówki, które są gotowe do włączenia koordynacji, mogą od 1 października br. wystąpić do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej. Wprowadzenie tego typu opieki jest dobrowolne”.

– mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku.

Co oznacza opieka koordynowana dla pacjenta?

Dla pacjenta opieka koordynowana oznacza szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ w sytuacjach medycznie uzasadnionych będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty.

Leczenie będzie oparte na indywidualnym planie leczenia. W ramach opieki koordynowanej lekarz POZ ma możliwość konsultacji z lekarzem specjalistą. Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, poprawi skuteczność terapii i zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

Koordynacja opieki dotyczy schorzeń z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc oraz endokrynologii.

Co zyska pacjent?

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny pacjentowi. Chodzi o badania, na które do tej pory kierował lekarz specjalista tj.:

– pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,

– spirometria i spirometria z próbą rozkurczową,

– EKG wysiłkowe, Holter EKG (24, 48, 72 godz.), Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),

– ECHO serca przezklatkowe,

– BNP (NT-pro-BNP),

– USG Doppler tętnic szyjnych,

– USG Doppler naczyń kończyn dolnych,

– albumina (stężenie albumin w moczu),

– UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu).

Ponadto lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentowi konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Jaką rolę pełni koordynator POZ?

Rolą koordynatora w POZ jest wsparcie pacjentów w procesie leczenia poprzez:

– dbanie o lepszą komunikację na linii lekarz-pacjent,

– przekazywanie informacji pacjentom o kolejnych etapach leczenia (nie tylko w ramach POZ),

– wspomaganie organizacji leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi,

– współpracę z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zadania koordynatora może realizować personel pracujący w placówce medycznej, czyli lekarz, pielęgniarka lub rejestratorka.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego