Zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021”

Konsultacje inicjowane są Zarządzeniem nr 127/2020 z dnia 23  października 2020 r. Burmistrza Miasta Sejny, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sejny nr III/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowo sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2021 r. Uwagi i opinie zaprezentowane  w trakcie konsultacji uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Termin konsultacji ustala się na okres od 30.10.2020 r. do 09.11.2020 roku

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać w załączonym formularzu zgłaszania opinii, który należy wypełnić czytelnie. Wypełniony formularz należy wysłać w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub pocztą elektroniczną na adres ewelina.luto@um.sejny.pl do dnia 9 listopada 2020 r. Formularze przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zeskanowane. 

                                                                   Burmistrz Miasta Sejny

/ – / Arkadiusz Adam Nowalski

                                                                              

Szczegóły w załączeniu.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SEJNY

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Sejny w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach.

Konsultacje inicjowane są Zarządzeniem nr 125/2020 z dnia 21  października 2020 r. Burmistrza Miasta Sejny, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sejny nr III/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowo sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

Termin konsultacji ustala się na okres od 28.10.2020 r. do 08.11.2020 roku.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać w załączonym formularzu zgłaszania opinii, który należy wypełnić czytelnie. Wypełniony formularz należy dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, pokój nr 19 lub pocztą elektroniczną na adres ewelina.luto@um.sejny.pl do 08 listopada 2020 r. Formularze przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zeskanowane. 

Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego