Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na lata 2024-2027

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SEJNY

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na lata 2024-2027

Konsultacje inicjowane są Zarządzeniem Nr 121/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 13 października 2023 roku, zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Sejny z dnia 14 grudnia
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowych tych organizacji oraz uchwałą Nr XXXV/158/16 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sejny.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na lata 2024 – 2027. Uwagi i opinie zaprezentowane w trakcie konsultacji uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Termin konsultacji ustala się: od dnia 27 października 2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać w formularzu zgłaszania opinii, który
należy wypełnić czytelnie. Wypełniony formularz należy dostarczyć w formie papierowej
do Urzędu Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, pokój nr 19 lub pocztą
elektroniczną na adres: ewelina.luto@um.sejny.pl do dnia 10 listopada 2023 r. Formularze przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zeskanowane (organizacje pozarządowe).

Konsultacje inicjowane są zarządzeniem Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  podmiotami na 2024 rok, zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Sejny z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowo sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2024 r. Uwagi i opinie zaprezentowane w trakcie konsultacji uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Termin konsultacji ustala się od dnia 4 października 2023 r. do dnia 18 października 2023 r.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać w załączonym formularzu zgłaszania opinii, który należy wypełnić czytelnie. Wypełniony formularz należy wysłać w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub pocztą elektroniczną na adres ewelina.luto@um.sejny.pl do dnia 18 października 2023 r. Formularze przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zeskanowane. 

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. W przedsięwzięciach uwzględniających kwestie środowiskowe można uzyskać bezpłatne wsparcie Sieci Doradców NGO – Fundusze dla Klimatu.

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy z Fundacją Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tworzymy ogólnopolską sieć ponad 30 doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Ze wsparcia doradczego korzystać mogą lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

Doradcy Sieci NGO – Fundusze dla Klimatu wspierają nie tylko informując o dostępnych funduszach europejskich i konkretnych naborach w danych województwach poprzez organizowane spotkania informacyjne, ale także pomagają bezpośrednio przechodząc przez cały proces wsparcia doradczego. Naszej Sieci zależy na budowaniu współpracy i partnerstw pomiędzy lokalnymi samorządami a organizacjami społecznymi, na uwzględnianiu głosu mieszkańców i mieszkanek właśnie przy realizacji tych przedsięwzięć. Organizacje społeczne mogą być niezwykle wartościowym partnerem. Dlatego wspieramy w procesie konsultowania i włączania lokalnych społeczności w planowanie i realizację projektów, które mają być finansowane z funduszy europejskich, a także inspirujemy praktycznymi i ciekawymi rozwiązaniami z zakresu ochrony środowiska.

Dzięki wsparciu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności wsparcie dla społeczności poniżej 50 tys. mieszkańców jest bezpłatne. Zapraszamy osoby, które mają pomysł na realizację przedsięwzięć w swoich społecznościach do kontaktu z doradcami i doradczyniami działającymi w każdym województwie. Szczegółowe informacje oraz kontakty do poszczególnych doradczyń i doradców znajdują się na stronie internetowej www.ofop.eu/funduszedlaklimatu.

zrealizowana przez Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.

Diagnoza została opracowana na podstawie badań ilościowych prowadzonych za pomocą kwestionariuszy ankietowych elektronicznych oraz papierowych, pozyskanych od dorosłych mieszkańców i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Mieście. Narzędzia dla respondentów:

Ustalenia z badań pogłębiono o analizę danych zastanych, w tym zebranych danych z baz danych lokalnych oraz dokumentów strategicznych.

Badania ankietowe szkolne i wśród dorosłych mieszkańców przeprowadzono w dniach od 4 kwietnia 2023 r. – 17 maja 2023 r., Kwestionariusze ankietowe wypełniło:
● 180 dorosłych mieszkańców,
● 201 uczniów szkół podstawowych
● 175 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szczegóły w załączeniu.

W najbliższy weekend (16 i 17 września) projekt „Zdrowe Życie” zawita do Augustowa. W sobotę i niedzielę w godz. 10:00-19:00 na Rynku Zygmunta Augusta będzie działać Mobilna Strefa Zdrowia, w której mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań specjalistycznych i konsultacji lekarskich. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego