Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2. Rozwój Usług Społecznych, Podziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

13 listopada 2020

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego