Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Miasto Sejny wprowadza Rewitalizacyjną Inicjatywę Lokalną.

16 maja 2022

Rewitalizacyjną Inicjatywę Lokalną – pionierskie samorządowe narzędzie łączące sfery partycypacji, rewitalizacji i pożytku publicznego – zaprojektowało Miasto Sejny. Projekt uchwały w tej sprawie jako pierwszy w Polsce przedstawił burmistrz Arkadiusz Nowalski.

W ambitnym podejściu do odnowy społeczno-gospodarczej Sejn aktywnie szukamy również nowych narzędzi i mechanizmów wykorzystując do maksimum kompetencje lokalnego samorządu. Robimy to, aby proces rewitalizacji miasta prowadzić nie tylko dla mieszkańców, ale przede wszystkim wspólnie z nimi, łącząc potencjały urzędu i społeczeństwa dla efektywnej współpracy całej naszej wspólnoty samorządowej – wskazuje Arkadiusz Nowalski, burmistrz Miasta Sejny.

Rewitalizacyjna Inicjatywa Lokalna to na gruncie samorządowym pierwszy w Polsce model formalno-prawny łączący kompetencje JST wynikające z kilku ustaw, m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rewitalizacji oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Takie nowatorskie i innowacyjne podejście do kształtu projektu lokalnej uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego pozwoli włączyć potencjał mechanizmu inicjatywy lokalnej w proces rewitalizacji miasta.

Nowoczesne podejście do zarządzania miastem i rzeczywistej partycypacji społecznej to szukanie w samorządowych uwarunkowaniach prawnych również nowych przestrzeni do współdecydowania przez mieszkańców w kwestiach zarówno społecznych jak i inwestycyjnych. Ma to szczególne znaczenie tym bardziej w wielowymiarowych i długofalowych procesach rewitalizacji wymagających konsolidacji działań i synchronizacji potencjałów. Dlatego zaprojektowana w Sejnach Rewitalizacyjna Inicjatywa Lokalna to innowacja integrująca samorządowe możliwości i wzmacniająca społeczny wymiar rewitalizacji – przekonuje burmistrz Arkadiusz Nowalski.

Sama Inicjatywa Lokalna to narzędzie partycypacji społecznej i pożytku publicznego pozwalające na wspólną realizację zadań publicznych we współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami z uwzględnieniem ich wkładu rzeczowego, finansowego i pracy społecznej. Nadanie wśród kryteriów inicjatywy lokalnej przez Miasto Sejny priorytetów w zakresie rewitalizacji pozwoli wdrożyć pierwszy w Polsce spójny model Rewitalizacyjnej Inicjatywy Lokalnej. Obejmie on zadania zarówno z zakresu rewitalizacji społecznej i gospodarczej, jak i infrastrukturalnej i przestrzennej.

Przygotowany przez burmistrza Sejn projekt uchwały zostanie w pierwszej kolejności poddany konsultacjom społecznym. – Wdrażając innowacyjny mechanizm partycypacyjno-rewitalizacyjny skierowany bezpośrednio do mieszkańców, chcemy, aby już od samego początku był on konstruowany i procedowany z ich czynnym udziałem  i w społecznym dialogu – podkreśla Arkadiusz Nowalski.

Po planowanych na przełom maja/czerwca konsultacjach społecznych projekt uchwały przygotowany przez burmistrza Sejn trafi pod obrady Rady Miasta. Według harmonogramu zaprojektowanego przez burmistrza Arkadiusza Nowalskiego jeszcze w tym roku Urząd Miasta Sejny ma przeprowadzić nabór wniosków mieszkańców do pierwszej edycji pierwszej w Polsce Rewitalizacyjnej Inicjatywy Lokalnej.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego