Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Konsultacje  projektu uchwały Rady Miasta Sejny zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  podmiotami na rok 2022

6 czerwca 2022

Postanawia się podjęcie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Miasta w Sejnach zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  podmiotami na rok 2022.

Przewidywany termin prowadzenia konsultacji 20 czerwca 2022 r. – 27 czerwca 2022 r.

Konsultacje obejmują swoim zasięgiem obszar Miasta Sejny.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą za pomocą pisemnego wyrażenia opinii na formularzu zgłoszenia opinii, opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz zgłoszenia opinii w załączeniu.

Wypełnione formularze należy składać w terminie 20 – 27 czerwca 2022 r. osobiście – w Sekretariacie Urzędu Miasta w Sejnach, drogą listowną na adres : Urząd Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub elektroniczną na adres e-mail: ewelina.luto@um.sejny.pl Formularze przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zeskanowane.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego