Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. VII Dzień Seniora „Bądźmy razem”

10 lipca 2023

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny (www.um.sejny.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny umieszczona została oferta realizacji zadania publicznego pn. VII Dzień Seniora „Bądźmy razem”, zgłoszona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sejnach, ul. Wileńska 10, 16-500 Sejny.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Burmistrz Miasta Sejny wyznacza termin na zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 17 lipca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: ewelina.luto@um.sejny.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Sejny ul. Józefa Piłsudskiego 25 16-500 Sejny.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego