Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok

26 września 2023

Konsultacje inicjowane są zarządzeniem Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  podmiotami na 2024 rok, zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Sejny z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowo sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2024 r. Uwagi i opinie zaprezentowane w trakcie konsultacji uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Termin konsultacji ustala się od dnia 4 października 2023 r. do dnia 18 października 2023 r.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać w załączonym formularzu zgłaszania opinii, który należy wypełnić czytelnie. Wypełniony formularz należy wysłać w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub pocztą elektroniczną na adres ewelina.luto@um.sejny.pl do dnia 18 października 2023 r. Formularze przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zeskanowane. 


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego