Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na lata 2024 – 2027

13 października 2023

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SEJNY

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na lata 2024-2027

Konsultacje inicjowane są Zarządzeniem Nr 121/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 13 października 2023 roku, zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Sejny z dnia 14 grudnia
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowych tych organizacji oraz uchwałą Nr XXXV/158/16 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sejny.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na lata 2024 – 2027. Uwagi i opinie zaprezentowane w trakcie konsultacji uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Termin konsultacji ustala się: od dnia 27 października 2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać w formularzu zgłaszania opinii, który
należy wypełnić czytelnie. Wypełniony formularz należy dostarczyć w formie papierowej
do Urzędu Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, pokój nr 19 lub pocztą
elektroniczną na adres: ewelina.luto@um.sejny.pl do dnia 10 listopada 2023 r. Formularze przesłane e-mailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zeskanowane (organizacje pozarządowe).


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego