SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2 kwietnia 2019

Burmistrz Miasta Sejny informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: wykonanie badania oraz opracowanie w jego ramach analizy popytu na Lokalny Inkubator Przedsiębiorczości w mieście Sejny. Szczegóły w załączeniu

zapytanie ofertowe

2 kwietnia 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia ofert na wykonanie: remontu nawierzchni z kostki brukowej w Sejnach. Szczegóły w załączeniu

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

29 marca 2019

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły w załączeniu

Ogłoszenie konkursu ofert – Narodowy Program Zdrowia

29 marca 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w […]

zaproszenie do składania ofert

28 marca 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach. Szczegóły w załączeniu

Zaproszenie do składania ofert

28 marca 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019. Szczegóły w załączeniu

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego