Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Kierownik MOPS ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuńczych w Klubie Seniora w ramach projektu „SAS”.

8 lutego 2021

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacyjnych, zajęć usprawniających kondycję fizyczną dla 20 osób z Klubu Seniora  w ramach projektu „SAS” ” Nr RPPD.07.02.01-20-0041/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego