Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

3 sierpnia 2022

Członkami Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofertmogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inneuprawnione podmioty, spełniające następujące kryteria: są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osóbwskazanych przez organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert; nie pozostają […]

Zatwierdzenie wyników konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach

2 sierpnia 2022

Zatwierdza się wyniki Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2022 r. nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

Szanowni Państwo,

1 sierpnia 2022

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2022 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe – sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.   Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego