Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

22 listopada 2023

Według nowego rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.11.2023 roku. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego). Stosowne dokumenty znajdują się w następującym linku: https://tiny.pl/clxg6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 2315 – 554 Białystok tel. + […]

POSIEDZENIE KOMISJI 28 LISTOPADA 2023 R.

21 listopada 2023

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 9.00 Szczegóły w załączeniu.

OBRADY LIX SESJI RADY MIASTA SEJNY

21 listopada 2023

Obrady LIX Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 28 listopada 2023 r. o godz.: 11:15. Szczegóły w załączeniu.

Wyniki konsultacji

20 listopada 2023

Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na lata 2024-2027


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego