KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Zaproszenie na obrady vii sesji Rady miasta sejny

5 kwietnia 2019

Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miasta. Szczegóły w załączeniu Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu  12 kwietnia 2019r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta. Posiedzenie […]

Nabór kandydatów – inicjatywa lokalna 2019

5 kwietnia 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza nabór kandydatów do zespołu do oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2019. Szczegóły oraz wzór formularza w załączeniu.

Inicjatywa lokalna 2019

5 kwietnia 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania środków. Wnioski oceniane będą zgodnie z kryteriami opisanymi w Uchwale nr XXIV/104/16 Rady Miasta Sejny z dnia 25.04.2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. […]

Informacja o udzieleniu wsparcia

3 kwietnia 2019

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z […]

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2 kwietnia 2019

Burmistrz Miasta Sejny informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: wykonanie badania oraz opracowanie w jego ramach analizy popytu na Lokalny Inkubator Przedsiębiorczości w mieście Sejny. Szczegóły w załączeniu

zapytanie ofertowe

2 kwietnia 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia ofert na wykonanie: remontu nawierzchni z kostki brukowej w Sejnach. Szczegóły w załączeniu

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego