AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

15 lutego 2021

Celem konkursu jest: wspieranie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych realizowanych w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę, zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  podmiotami na rok 2021. Szczegóły w załączeniu. Formularz oferty: Formularz sprawozdania: Wzór umowy:

Zaproszenie do składania ofert dot. wyceny zakupu i dostawy pływającej sauny.

11 lutego 2021

Burmistrz Miasta Zaprasza do składania ofert dotyczących wyceny zakupu i dostawy pływającej sauny. Rozeznanie cenowe jest w celu zbadania cen rynkowych.

Kierownik MOPS ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuńczych w Klubie Seniora w ramach projektu „SAS”.

8 lutego 2021

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacyjnych, zajęć usprawniających kondycję fizyczną dla 20 osób z Klubu Seniora  w ramach projektu „SAS” ” Nr RPPD.07.02.01-20-0041/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój […]

Informacja, dot. rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Sejny.

1 lutego 2021

Burmistrz Miasta Sejny informuje o rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Sejny.

Nabór na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

1 lutego 2021

Nabór: Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego: Klauzula informacyjna: Baner:

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego